Αντιδράσεις οξέων-βάσεων 2

1.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν εμφανί­ζει ιδιότητες οξέων;




2.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν είναι βά­ση κατά Bronsted – Lowry;




3.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις συμπεριφέ- ρεται ως οξύ και ως βάση κατά Bronsted- Lowry;




4.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις αντιδρά με NaHCO3;




5.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν αντιδρά με NaOH;




6.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν αντιδρά με Na;




7.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν αντιδρά με HCl;




8.

Αντιδρά τόσο με Na όσο και με NaOH η ένωση:




9.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις, όταν διαλυ­θεί στο νερό σχηματίζει βασικό διάλυμα;




10.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις, όταν διαλυ­θεί στο νερό, ιοντίζεται και δημιουργεί διά­λυμα με pH = 5,5, στους 25 °C;




11.

Ποια από τις επόμενες χημικές ενώσεις α­ποχρωματίζει το όξινο διάλυμα ΚΜ11Ο4, ενώ το υδατικό της διάλυμα έχει

pH > 7, στους 25 °C;




12.

Ποια από τις επόμενες χημικές αντιδράσεις δεν

είναι αντίδραση εξουδετέρωσης κατά Bronsted – Lowry;




Loading...