Αντιδράσεις οξέων-βάσεων 1

1.

Η ισχύς των οξέων εκφράζεται με τη σταθερά ιοντισμού Ka.
2.

Τα καρβοξυλικά οξέα είναι ασθενή οξέα.
3.

Τα καρβοξυλικά οξέα αντιδρούν μόνο με ισχυρές βάσεις.
4.

Όταν μια οργανική ένωση περιέχει στο μόριό της την ομάδα – COOH, αντιδρά με αν­θρακικά άλατα και ελευθερώνει αέριο CO2.
5.

Οι αλκοόλες αντιδρούν με τις ισχυρές βά­σεις NaOH και ΚΟΗ.
6.

Η φαινόλη (C6H5OH) είναι ισχυρότερο οξύ από τις αλκοόλες.
7.

Οι αλκοόλες είναι ισχυρότερα οξέα από το Η2Ο.
8.

Όλα τα αλκίνια αντιδρούν με Na και ελευ­θερώνουν αέριο Η2.
9.

Οι αλκοόλες είναι οξέα κατά Bronsted – Lowry, οπότε τα υδατικά τους διαλύματα εί­ναι όξινα, δηλαδή έχουν pH < 7, στους 25 °C.
10.

Το υδατικό διάλυμα της φαινόλης έχει pH < 7, στους 25 °C.
11.

Τα αλκίνια με μοριακό τύπο C4H6 αντι­δρούν με διάλυμα CuCI/NH3·
12.

Σε δοχείο που περιέχει xg διαλύματος RCOOH προστίθενται yg Na2CΟ3. Το τε­λικό διάλυμα που προκύπτει θα έχει μάζα

(x + y) g·
13.

Οι αμίνες ιοντίζονται μερικώς στο νερό και σχηματίζουν βασικά διαλύματα.
14.

Τα ανιόντα των καρβοξυλικών οξέων (RCOO) είναι ισχυρότερες βάσεις από τα ανιόντα ακετυλιδίου (RC ≡ C).
15.

Τα αλκοξυανιόντα είναι ισχυρές βάσεις.
16.

Το ανιόν της φαινόλης είναι ασθενέστερη βάση από το Η2Ο.
17.

Όταν διαλύσουμε το αιθοξείδιο του νατρίου στο νερό, δημιουργείται βασικό διάλυμα.
18.

Τα αντιδραστήρια Grignard είναι ασθενείς βάσεις.
19.

Υδατικό διάλυμα που περιέχει το υδροχλω­ρικό άλας μιας αμίνης είναι όξινο.
20.

Τα καρβοξυλικά ανιόντα είναι ασθενείς βά­σεις.
21.

Οι αμίνες αντιδρούν τόσο με HC1 όσο και με CH3COOH.
22.

Κατά την πλήρη εξουδετέρωση διαλύματος καρβοξυλικού οξέος (RCOOH) με NaOH δημιουργείται ουδέτερο διάλυμα.
Loading...