Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής 1

1.

Όταν σχηματίζεται δεσμός C — Ο, ελαττώ­νεται η ηλεκτρονιακή πυκνότητα του C, δη­λαδή το άτομο C οξειδώνεται.
2.

Οι αντιδράσεις προσθήκης είναι αντιδρά­σεις αναγωγής.
3.

Κατά την οξείδωση μιας αλκοόλης σχημα­τίζεται π δεσμός στο μόριό της.
4.

Όλες οι αλκοόλες αποχρωματίζουν το όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4.
5.

Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται από το αντιδραστήριο Fehling.
6.

Όλες οι καρβονυλικές ενώσεις έχουν ανα­γωγικές ιδιότητες.
7.

Κατά την οξείδωση της 2-προπανόλης με όξινο διάλυμα K2Cr2Ο7 σχηματίζεται ένα οργανικό προϊόν.
8.

Με επίδραση όξινου διαλύματος ΚΜnΟ4   στην CH3CH2OH σχηματίζεται συνήθως CH3COOH.
9.

Με καταλυτική αφυδρογόνωση των πρωτοταγών και των δευτεροταγών αλκοολών σχη­ματίζονται καρβονυλικές ενώσεις.
10.

Όταν μια αλκοόλη με πλήρη οξείδωση με- τατρέπεται σε καρβονυλική ένωση, συμπε­ραίνουμε ότι είναι δευτεροταγής αλκοόλη.
11.

Όλες οι κορεσμένες μονοσθενείς καρβονυ­λικές ενώσεις μπορούν να παρασκευαστούν με οξείδωση κατάλληλων αλκοολών.
12.

Υπάρχουν δύο ισομερείς αλκοόλες με τύπο C4H9OH οι οποίες, όταν οξειδωθούν με ό­ξινο διάλυμα K2Cr2Ο7, δίνουν προϊόν με μοριακό τύπο C4H8O ή C4H8O2.
13.

Οι αλδεΰδες οξειδώνονται ευκολότερα από τις αλκοόλες.
14.

Τα ήπια οξειδωτικά μέσα οξειδώνουν τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους την ομάδα – CH = Ο.
15.

Όλες οι καρβονυλικές ενώσεις ανάγονται, δηλαδή έχουν οξειδωτικές ιδιότητες.
16.

Από τα μονοκαρβοξυλικά οξέα μόνο το HCOOH έχει αναγωγικές ιδιότητες.
17.

Κατά την οξείδωση του (COOH)2 το κάθε άτομο C οξειδώνεται από αριθμό οξείδωσης + 3 σε +4.
18.

Κατά την οξείδωση του HCOONa ελευθε­ρώνεται αέριο προϊόν το οποίο, όταν διαβι­βαστεί σε ασβεστόνερο, προκαλεί θόλωμα.
19.

Η διάκριση μιας αλδεΰδης από μια κετόνη μπορεί να γίνει με το αντιδραστήριο Fehling.
20.

Η προσθήκη Η2 σε μια οργανική ένωση χα­ρακτηρίζεται ως αντίδραση αναγωγής της έ­νωσης.
21.

Όλες οι αλκοόλες με μοριακό τύπο C4H9OH μπορούν να παρασκευαστούν με αναγωγή καρβονυλικής ένωσης.
22.

Όταν μια αλκοόλη μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη Η2 σε καρβονυλική ένωση, τό­τε η αλκοόλη αυτή μπορεί να αποχρωματίσει το όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4.
23.

Με προσθήκη Η2 σε νιτρίλια σχηματίζο­νται πρωτοταγείς αμίνες.
24.

Η ισοπροπυλαμίνη μπορεί να παρασκευα­στεί με προσθήκη Η2 σε κατάλληλο νιτρίλιο.
Loading...