Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής 2

1.

Στην Όργανική Χημεία ένα άτομο άνθρακα οξειδώνεται όταν:
2.

                             2           1

Στο μόριο της CH3 – CH2 – ΟΗ το άτομο  άνθρακα 1 έχει αριθμό οξείδωσης:
3.

Κατά την προσθήκη Βr2 στο αιθένιο:
4.

Ποιο από τα επόμενα αντιδραστήρια είναι ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο;
5.

Ποια από τις επόμενες οργανικές ενώσεις δεν αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα ΚΜnO4;
6.

Διαθέτουμε 1 mol από τις επόμενες ενώσεις. Ποια από τις ενώσεις αυτές απαιτεί περισ­σότερα mol ΚΜnΟ4 για πλήρη οξείδωση;
7.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις ανάγει το αντιδραστήριο Fehling, ενώ μπορεί να πα­ρασκευαστεί με προσθήκη νερού σε ακόρε­στο υδρογονάνθρακα;
8.

Κατά την πλήρη οξείδωση μιας δευτεροταγούς αλκοόλης παράγεται:
9.

Με επίδραση όξινου διαλύματος K2Cr2Ο7 στην CH3CH2OH παράγεται ως οργανικό προϊόν:
10.

Με καταλυτική αφυδρογόνωση παρουσία Cu της

1 -προπανόλης παράγεται:
11.

Ποιο από τα επόμενα οργανικά οξέα ή τα άλατά τους δεν οξειδώνεται;
12.

Ποιο από τα επόμενα αντιδραστήρια θα χρη­σιμοποιήσετε για τη μετατροπή της 1 – βου-τανόλης σε βουτανάλη;
13.

Ποια από τις επόμενες οργανικές ενώσεις μπορεί να υποστεί τόσο οξείδωση με ΚΜnO4/Η+ όσο και αναγωγή με Η2/Νi;
14.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν ανάγεται καταλυτικά με Η2;
Loading...