Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

1.

Ποια από τις επόμενες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις χαρακτηρίζεται ως αποσύνθεση;
2.

Ποια από τις επόμενες αντιδράσεις δεν πραγματοποιείται;
3.

Ποια από τις επόμενες αντιδράσεις δεν είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης;
4.

Ποια από τα επόμενα μέταλλα δε διαλύεται από υδροχλωρικό οξύ;
5.

Ποια από τα επόμενα αμέταλλα είναι δραστικότερο σε αντιδράσεις απλής αντικατάστασης:
6.

Ποιο από τα επόμενα μέταλλα αντιδρά με το νερό και σχηματίζει το αντίστοιχο υδροξείδιο;
7.

Για να αποθηκεύσουμε ένα διάλυμα FeSO4 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δοχείο που είναι κατασκευασμένο από:
8.

Ποια από τις επόμενες ουσίες δεν αντιδρά με Na;
9.

Ποια από τις παρακάτω ουσίες δεν αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα KMnO4;
10.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία διαλύεται τόσο στο αραιό όσο και στο πυκνό διάλυμα H2SO4;
11.

Ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες δεν αντιδρά με πυκνό διάλυμα HΝO3;
12.

Ποιο από τα επόμενα αντιδραστήρια μπορεί να οξειδώσει το SO2;
13.

Όταν το SO2 δρα ως αναγωγικό μετατρέπεται σε:
14.

Για τη μετατροπή NaCl  Cl2 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντιδραστήρια:
15.

Για να αποχρωματιστεί το καστανέρυθρο διάλυμα Br2 μπορούμε να προσθέσουμε:
16.

Κατά τη διάλυση Zn σε διάλυμα H2SO4 το αέριο που ελευθερώνεται είναι:
17.

Ποια από τις επόμενες ουσίες δεν μπορεί να μεταβάλει το χρώμα όξινου διαλύματος K2Cr2O7 από πορτοκαλί σε πράσινο;
Loading...