Αντιδράσεις πολυμερισμού

1.

Τα πολυμερή είναι μεγαλομοριακές ενώσεις που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων μονάδων.
2.

Αντιδράσεις πολυμερισμού προσθήκης δίνουν μόνο τα αλκένια.
3.

Όλα τα πολυμερή είναι συνθετικά προϊόντα.
4.

Τα πολυμερή έχουν παρόμοιες φυσικές και χημικές ιδιότητες με τα αντίστοιχα μονομερή.
5.

Κατά τον πολυμερισμό των βινυλοπαράγωγων (CH2 = CHA) διασπάται ο π δεσμός στο μόριο του μονομερούς.
6.

Τα μόρια των πολυμερών περιέχουν μόνο σ δεσμούς.
7.

Στον πολυμερισμό προσθήκης η σχετική μοριακή μάζα του πολυμερούς είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της σχετικής μοριακής μάζας του μονομερούς από το οποίο προκύπτει.
8.

Ο πολυμερισμός των βινυλοπαράγωγων ακολουθεί έναν αλυσιδωτό μηχανισμό μέσω ριζών.
9.

Ο πολυμερισμός πραγματοποιείται πολλές φορές παρουσία υπεροξειδικών ενώσεων (R – O – O – R) για να κλείσει η αλυσίδα του πολυμερούς.
10.

Το στρυρόλιο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή της συνθετικής υφάνσιμης ύλης Orlon.
11.

Το πολυαιθυλένιο έχει την ίδια εκατοστιαία σύσταση με το αιθένιο.
12.

Κατά τον πολυμερισμό 50 kg προπυλενίου παράγονται 50 kg πολυπροπυλένιου αν θεω­ρήσουμε ότι η αντίδραση είναι ποσοτική.
13.

Οι πρωτεΐνες και το άμυλο ανήκουν στα φυ­σικά πολυμερή.
14.

Όλα τα πολυμερή είναι της μορφής ΑΑΑ… ΑΑΑ, όπου Α είναι το μονομερές.
15.

Αντίδραση πολυμερισμού 1,4 δίνουν όλα τα αλκαδιένια και τα παράγωγά τους.
16.

Το 1, 3 – βουταδιένιο περιέχει στο μόριό του δύο π δεσμούς, ενώ το πολυμερές που προκύ­πτει περιέχει στο μόριό του μόνο σ δεσμούς.
17.

Το φυσικό καουτσούκ είναι η cis δομή του πολυισοπρένιου.
18.

Στον συμπολυμερισμό γίνεται ταυτόχρονα πολυμερισμός με δύο ή περισσότερα είδη μο­νομερών.
19.

Η κατανομή των μονομερών στο μόριο του συμπολυμερούς είναι αυστηρά εναλλασσό­μενη κατά μήκος της αλυσίδας, για παρά­δειγμα … ΑΒΑΒΑΒ…
20.

To Buna S είναι είδος τεχνητού καουτσούκ που προκύπτει με συμπολυμερισμό του 1, 3- βουταδιενίου με το στυρόλιο.
21.

Το πολυμερές

-(CH2 – CH = CH – CH2 -)ν  προκύπτει με πολυμερισμό του

2 – βουτενίου.

 
22.

Το νεοπρένιο είναι είδος τεχνητού καου­τσούκ.
23.

Η δομική μονάδα των μεγαλομορίων του συν­θετικού καουτσούκ είναι το ισοπρένιο.
24.

Το φυσικό καουτσούκ και το συνθετικό κα­ουτσούκ έχουν την ίδια χημική σύσταση.
25.

Το συνθετικό καουτσούκ και το τεχνητό κα­ουτσούκ έχουν διαφορετική χημική σύσταση.
26.

To Buna έχει την ίδια χημική σύσταση με το φυσικό καουτσούκ.
27.

Η γουταπέρκα και το φυσικό καουτσούκ έ­χουν την ίδια χημική σύσταση, ενώ διαφέρει η στερεοχημική διάταξη της δομικής μονά­δας στα μόριά τους.
28.

Ποιο από τα επόμενα πολυμερή περιέχει στο μόριό του μόνο σ δεσμούς;
29.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δίνει αντίδραση πολυμερισμού 1, 4;
30.

Δεν χαρακτηρίζεται ως είδος τεχνητού καουτσούκ:
31.

Το τεχνητό καουτσούκ Buna N παράγεται με συμπολυμερισμό:
32.

Το συνθετικό καουτσούκ προκύπτει με πολυμερισμό του:
Loading...