Αντιδράσεις προσθήκης(Ι) 1

1.

Αντιδράσεις προσθήκης δίνουν μόνο οι ακόρεστες  ενώσεις.
2.

Κατά την προσθήκη στον διπλό δεσμό C=C, διασπάται ο π δεσμός.
3.

Οι αντιδράσεις προσθήκης είναι γενικά εξώθερμες αντιδράσεις.
4.

Κατά την αντίδραση προσθήκης Η2 στο CH2=CH2 μεταβάλλεται ο υβριδισμός των ατόμων άνθρακα.
5.

Οι αντιδράσεις προσθήκης σε όλα τα αλκένια γίνονται πάντοτε σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov.
6.

Όταν ένας υδρογονάνθρακας αποχρωματίζει διάλυμα Br2 σε CCl4, είναι υποχρεωτικά αλκένιο.
7.

Κατά την προσθήκη H2O στο προπένιο σχηματίζεται ισομοριακό μείγμα δύο αλκοολών.
8.

Όλα τα αλκένια με προσθήκη Η2Ο σχηματίζουν ως κύριο προϊόν δευτεροταγή ή τριτοταγή αλκοόλη.
9.

Η 2-βουτανόλη μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη Η2Ο σε δύο διαφορετικά αλκένια.
10.

Με προσθήκη Cl2 στα αλκένια σχηματίζονται αλκυλαλογονίδια.
11.

Η προσθήκη Η2 στα αλκένια γίνεται παρουσία καταλύτη Ni ή Pt ή Pd.
12.

Η προσθήκη HCl στο 2-πεντένιο ακολουθεί τον κανόνα του Markovnikov.
13.

Το περισσότερο δραστικό από τα υδραλογόνα σε αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια είναι το HF.
14.

Κατά την πλήρη αντίδραση 0,5mol προπενίου με HCl σχηματίζονται 0,5mol 2-χλωροπροπανίου.
15.

Τα αλκίνια δίνουν αντιδράσεις προσθήκης σε δύο στάδια.
16.

Οι αντιδράσεις προσθήκης στα μη συμμετρικά αλκίνια ακολουθούν τον κανόνα του Markovnikov.
17.

Τα αλκίνια αποχρωματίζουν το διάλυμα Br2 σε CCl4.
18.

Όλα τα αλκίνια με προσθήκη Η2Ο σχηματίζουν κετόνες.
19.

Κατά την προσθήκη Η2 σε αλκίνια, σε κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να σχηματιστούν αλκένια.
20.

Το 1,2-διχλωροβουτάνιο σχηματίζεται με προσθήκη HCl στο 1-βουτίνιο.
21.

Το 1,2,2-τριχλωροπροπάνιο μπορεί να παρασκευαστεί με πρώτη ύλη το προπίνιο.
22.

Η προσθήκη Η2Ο στα αλκίνια πραγματοποιείται σε ένα στάδιο και σχηματίζει κορεσμένες ενώσεις.
23.

Για τη μετατροπή τους σε κορεσμένη ένωση, a g CH3CH2CH2C≡CH απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα Η2 σε σχέση με a g CH2=CH2.
Loading...