Αντιδράσεις προσθήκης (Ι) 2

1.

Η προσθήκη Η2Ο στα αλκένια πραγματοποιείται παρουσία καταλύτη:
2.

Κατά την προσθήκη HCl στο 1-βουτένιο σχηματίζεται ως κύριο προϊόν.
3.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν μπορεί να αποχρωματίσει διάλυμα Br2 σε CCl4 ;
4.

Σε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις προσθήκης δεν εφαρμόζεται ο κανόνας του Markovnikov;
5.

Με προσθήκη περίσσειας HBr στο προπίνιο σχηματίζεται:
6.

Δεν μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη Η2Ο σε ακόρεστο υδρογονάνθρακα:
7.

Αέριο μείγμα που αποτελείται από CH4 , CH3CH3, HC ≡ CH και CH3CH = CH2 διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος Br2 σε CCl4. To αέριο που εξέρχεται από το διάλυμα Br2 αποτελείται από:
8.

Ποιος από τους επόμενους υδρογονάνθρακες μπορεί να αποχρωματίσει μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος Br2 σε CCl4 ;
9.

Διαθέτουμε 1g από καθένα από τα εξής αλκένια:

C2H4, C3Hκαι C4H8

Ποιο από τα αλκένια αυτά μπορεί να αποχρωματίσει μεγαλύτερο όγκο από ένα διάλυμα Br2 σε CCl4;
10.

Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Br2 σε CCl4 συγκέντρωσης 0,5Μ που μπορεί να αποχρωματιστεί από 0,1 mol αλκινίου;
11.

100mL ενός αερίου υδρογονάνθρακα απαιτούν για να μετατραπούν σε αλκάνιο 300mL H2, μετρημένα στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Ο υδρογονάνθρακας είναι το:
Loading...