Αντιδράσεις προσθήκης-Καρβονυλικές 2

1.

Δεν μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη Η2 σε καρβονυλική ένωση:
2.

Ποιο από τα παρακάτω αντιδραστήρια Grignard όταν αντιδράσει με καρβονυλική ένωση και το προϊόν υδρολυθεί οδηγεί στον σχηματισμό της 2-προπανόλης;
3.

Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται με επίδραση Mg σε RX σε διαλύτη:
4.

Ποια από τις επόμενες καρβονυλικές ενώσεις όταν αντιδράσει με το CH3CH2CH2MgCl σχηματίζει τελικά τη 2-μεθυλο-2-πεντανόλη;
5.

Με προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε ακεταλδεΰδη και υδρόλυση του προϊόντος σχηματίζεται αλκοόλη:
6.

Η μεθανόλη μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη σε κατάλληλη καρβονυλική ένωση:
7.

Mε προσθήκη HCN σε καρβονυλική ένωση και υδρόλυση του προϊόντος σχηματίζεται το 2-μεθυλο-2-υδροξυβουτανικό οξύ. Η καρβονυλική ένωση είναι:
Loading...