Αντιδράσεις προσθήκης – Καρβονυλικές ενώσεις 1

1.

Ο διπλός δεσμός C = O στις καρβονυλικές ενώσεις είναι ισχυρά πολωμένος.
2.

Οι δύο δεσμοί στον διπλό δεσμό του καρβονυλίου είναι ισότιμοι μεταξύ τους.
3.

Στον καρβονυλικό διπλό δεσμό προστίθενται τα ίδια αντιδραστήρια τα οποία προστίθενται και στον διπλό δεσμό C = C.
4.

Οι αλδεΰδες είναι περισσότερο δραστικές από τις κετόνες, όσον αφορά στις αντιδράσεις προσθήκης.
5.

Οι καρβονυλικές ενώσεις με υδρογόνωση μετατρέπονται σε αλκοόλες.
6.

Αντιδράσεις προσθήκης με HCN δίνουν μόνο οι αλδεΰδες.
7.

Κατά την προσθήκη HCN στο καρβονύλιο πραγματοποιείται ανοικοδόμηση της ανθρακικής αλυσίδας.
8.

Οι τριτοταγείς αλκοόλες παρασκευάζονται με προσθήκη Η2 στις κετόνες.
9.

Με προσθήκη HCN στις καρβονυλικές ενώσεις σχηματίζονται 2 – υδροξυοξέα.
10.

Κατά τις αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο πραγματοποιείται ανοικοδόμηση της ανθρακικής αλυσίδας.
11.

Κατά τις αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο μεταβάλλεται ο υβριδισμός του ατόμου C του καρβονυλίου.
12.

Όλες οι αλκοόλες μπορούν να παρασκευαστούν μέσω αντιδραστηρίων Grignard και κατάλληλων καρβονυλικών ενώσεων.
13.

Όλες οι δευτεροταγείς αλκοόλες μπορούν να παρασκευαστούν  με προσθήκη RMgX σε δύο διαφορετικές αλδεΰδες και υδρόλυση του προϊόντος.
14.

Οι τριτοταγείς αλκοόλες παρασκευάζονται με προσθήκη RMgX σε κετόνες και υδρόλυση του προϊόντος.
Loading...