Αντιδράσεις υποκατάστασης 1

1.

Τα αλκυλαλογονίδια είναι σχετικά αδρανείς ενώσεις.
2.

Τα αλκυλοφθορίδια είναι τα περισσότερο δραστικά αλκυλαλογονίδια σε αντιδράσεις υποκατάστασης.
3.

Ο δεσμός C – X στα αλκυλαλογονίδια είναι ισχυρά πολωμένος.
4.

Η 1-προπανόλη παρασκευάζεται με επίδραση νερού σε προπυλοχλωρίδιο.
5.

Κατά την επίδραση διαλύματος NaOH στο αλκυλαλογονίδιο CH3CH2CH2Br σχηματίζεται μείγμα δύο οργανικών προϊόντων.
6.

Με επίδραση ΝΗ3 σε αιθυλοχλωρίδιο σχηματίζεται απευθείας η αιθυλαμίνη.
7.

Ο εστέρας HCOOCH2CH3 σχηματίζεται με αντίδραση υποκατάστασης στο αλκυλαλογονίδιο CH3CH2X.
8.

Το προπανονιτρίλιο παρασκευάζεται από το προπυλοχλωρίδιο με επίδραση NaCN.
9.

Ο αιθέρας CH3OCH2CH2CH3 είναι δυνατόν να παρασκευαστεί με αντίδραση υποκατάστασης σε δύο διαφορετικά αλκυλοχλωρίδια.
10.

Κατά την αντίδραση:

CH3ONa + CH3CH2Cl → CH3OCH2CH3 + NaCl

πραγματοποιείται  υποκατάσταση του αιθυλίου (CH3CH2-) από αλκοξύλιο (CH3O-)
11.

Κατά τον σχηματισμό με αντίδραση υποκατάστασης του εστέρα CH3COOCH2CH3 αντικαθίσταται το αλογόνο του RX από την ομάδα CH3CH2COO-.
12.

Το αλκίνιο CH3C ≡ CCH3 παρασκευάζεται με αντίδραση υποκατάστασης στο CH3X.
13.

Το τριτοταγές βουτυλοχλωρίδιο με επίδραση αρχικά NH3 και στη συνέχεια NaOH σχηματίζει τελικά την τριτοταγή αμίνη C4H11N.
14.

Το θειονυλοχλωρίδιο έχει μοριακό τύπο SO2Cl και είναι το χλωρίδιο του θειικού οξέος.
15.

Κατά την επίδραση θειονυλοχλωριδίου σε αλκοόλη πραγματοποιείται υποκατάσταση του -ΟΗ από -Cl.
16.

Κατά την αντίδραση  ROH+SOCl2 απομονώνεται το αλκυλοχλωρίδιο  σε καθαρή μορφή.
17.

Η εστεροποίηση χαρακτηρίζεται ως αντίδραση ανοικοδόμησης.
18.

Ο εστέρας CH3COOCH2CH2CH3 μπορεί να σχηματιστεί με εστεροποίηση δύο διαφορετικών αλκοολών.
19.

Τόσο η εστεροποίηση όσο και η υδρόλυση των εστέρων πραγματοποιούνται σε όξινο ή σε αλκαλικό περιβάλλον.
20.

Η σαπωνοποίηση ενός εστέρα έχει μεγαλύτερη απόδοση από την όξινη υδρόλυσή του.
21.

Τα αλκάνια αντιδρούν με Cl2 στο διάχυτο φως και δίνουν μείγμα χλωροπαράγωγων.
22.

Με επίδραση Cl2 στο CH4 σχηματίζονται 4 αλκυλαλογονίδια.
23.

Το CH3CH2I μπορεί να παρασκευαστεί με επίδραση I2 στο CH3CH3 παρουσία φωτός.
24.

Κατά την επίδραση Cl2 στο προπάνιο, σε διάχυτο φως, σχηματίζονται δύο ισομερή αλκυλοχλωρίδια.
25.

Κατά την επίδραση Br2 στο CH4, σε διάχυτο φως, σχηματίζονται ως ενδιάμεσα ρίζες.
26.

Τα αλκάνια αποχρωματίζουν το διάλυμα Br2 σε διαλύτη CCl4.
Loading...