Αντιδράσεις υποκατάστασης 2

1.

Ποιο από τα επόμενα αντιδραστήρια δεν δί­νει αντίδραση υποκατάστασης με τα αλκυ- λαλογονίδια;
2.

Ποιο από τα παρακάτω αλκυλαλογονίδια έ­χει μεγαλύτερη δραστικότητα σε αντιδρά­σεις υποκατάστασης;
3.

Τα αλκυλαλογονίδια μετατρέπονται στις α­ντίστοιχες αλκοόλες με επίδραση:
4.

Ποιο από τα παρακάτω αντιδραστήρια σχη­ματίζει με επίδραση αλκυλαλογονίδιου την

ένωση CH3 – C – Ο – CH2CH3;

II

Ο
5.

Για τη μετατροπή  RBr → RNHαπαιτούνται τα αντιδραστήρια:
6.

Σε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις παρα­σκευάζεται ο αιθυλο ισοπροπυλο αιθέρας;
7.

Σε ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις συμ­βαίνει ανοικοδόμηση της ανθρακικής αλυ­σίδας;
8.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν μπορεί να παρασκευαστεί με μια απευθείας αντί­δραση από το

CH3CH2Br;
9.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις μπορεί να παρασκευαστεί με μια απευθείας αντίδραση από το CH3CH2CH2Cl;
10.

Στην αντίδραση εστεροποίησης χρησιμο­ποιείται ως καταλύτης:
11.

Η υδρόλυση ενός εστέρα γίνεται σε περι­βάλλον:
12.

Κατά την αντίδραση εστεροποίησης ενός καρβονυλικού οξέος R’COOH με μια αλκοόλη ROH γίνεται υποκατάσταση του -OH του οξέος με:
13.

Σε δοχείο αναμειγνύουμε 3 mol CH3COOH και 3 mol CH3CH2OH. Η ποσότητα του εστέρα που σχηματίζεται είναι:
14.

Ποια από τις επόμενες αντιδράσεις δίνει ως προϊόν την ένωση CH3CH– O – C – H ;

ΙΙ

Ο
15.

Για τη μετατροπή μιας αλκοόλης στο αντίστοιχο αλκυλοχλωρίδιο χρησιμοποιούμε:
16.

Δίνει αντίδραση υποκατάστασης με τα αλκάνια το:
17.

Πόσα ισομερή αλκυλοχλωρίδια σχηματίζονται κατά την αντίδραση Cl2 με μεθυλοβουτάνιο, παρουσία διάχυτου φωτός;
18.

Πόσα ισομερή διχλωρίδια σχηματίζονται κατά τη φωτοχημική χλωρίωση του προπανίου;
Loading...