Αρχές Δόμησης Πολυηκετρονιακών Ατόμων

1.

Μεταξύ των ενεργειών Ε και E3s των υποστιβάδων 2p και 3s ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου:
2.

Ένα ατομικό τροχιακό 3d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα ατομικό τροχιακό 4p διότι:
3.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή:
4.

Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται με τους κβαντικούς αριθμούς

i) n = 3, l = 2,

ii) n =2, l = 1,ml = -1 και

iii) n = 3, l = 3 είναι αντίστοιχα:
5.

Η ύπαρξη δύο ή και περισσότερων ηλεκτρονίων με ms =1/2 στο ίδιο ατομικό τροχιακό αντιβαίνει:
6.

Η κατανομή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατομικά τροχιακά 2s, 2ρx, 2ρψ κι 2ρz της στιβάδας L του ατόμου του άνθρακα είναι:
7.

Ένα άτομο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3p. Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών του spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια είναι:
8.

Αν τα άτομα ενός στοιχείου Σ περιέχουν τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p όταν βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση, τότε ο ατομικός αριθμός του στοι­χείου Σ είναι:
9.

Ο μικρότερος ατομικός αριθμός του στοιχείου, το άτομο του οποίου στη θεμε­λιώδη κατάσταση έχει συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s είναι:
10.

Στο άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση ο αριθμός των τροχιακών που περιέχουν μόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι:
11.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί στη δομή της θεμε­λιώδους κατάστασης του ατόμου του σκανδίου (21Sc):
12.

Από τις ακόλουθες δομές για το άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση:

δεν υπακούουν στον κανόνα του Hund:

1s                  2s                 2p

(↑↓)             (↑↓)            (↑↓)(↑ )(↑ )      (I)

(↑↓)             (↑↓)            (↑↓)(↑↓)(   )     (II)

(↑↓)              (↑↑)           (↑↓)(↑ )(↑ )      (III)

(↑↓)               (↑)            (↑↓)(↑↓)(↑  )     (IV)
13.

Από τις ακόλουθες δομές για το άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση:

υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας:

1s                  2s                 2p

(↑↓)             (↑↓)            (↑↓)(↑ )(↑ )      (I)

(↑↓)             (↑↓)            (↑↓)(↑↓)(   )     (II)

(↑↓)              (↑↑)           (↑↓)(↑ )(↑ )      (III)

(↑↓)               (↑)            (↑↓)(↑↓)(↑  )     (IV)
14.

Από τις ακόλουθες δομές για το άτομο του οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση:

δν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli:

1s                  2s                 2p

(↑↓)             (↑↓)            (↑↓)(↑ )(↑ )      (I)

(↑↓)             (↑↓)            (↑↓)(↑↓)(   )     (II)

(↑↓)              (↑↑)           (↑↓)(↑ )(↑ )      (III)

(↑↓)               (↑)            (↑↓)(↑↓)(↑  )     (IV)
15.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε ένα ουδέτερο άτο­μο φθορίου (9F) σε διεγερμένη κατάσταση;
16.

Από τις ηλεκτρονιακές δομές:

1s2 2s26 3s2          (I)           1s2 2s2 2p6 3s2 3p2      (II)

1s2 2s2 2p6               (III)                   1 s2 2s2 2p5          (IV)

1s2 2s2 2p4                (V)

αποτελούν τις δομές του ιόντος 12Mg2+ και του ιόντος 9F στη θεμελιώδη κατά­σταση:
17.

Στο άτομο του αζώτου (Ζ = 7) περιέχονται στη θεμελιώδη του κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια.
18.

Δεν είναι ποτέ δυνατό το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου να βρεθεί στην υποστιβάδα 2p.
19.

Στη θεμελιώδη κατάσταση το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου είναι δυνα­τό να βρεθεί έξω από το χώρο ο οποίος ορίζεται ως 1s ατομικό τροχιακό.
20.

Οι υποστιβάδες 3p και 4s είναι ενεργειακά ισοδύναμες.
21.

Η ηλεκτρονιακή δομή για το άτομο του Βηρυλλίου (Ζ = 4) στη θεμελιώδη του κατάσταση είναι:

1s2       2s2

(↑↑)     (↑↑)             σύμφωνα με τον κανόνα του Hund.
Loading...