Ατομικά Τροχιακά 1

1.

Στο άτομο του υδρογόνου η ενέργεια του ηλεκτρονίου μειώνεται με την άυξηση της τιμής του κύριου κβαντικού αριθμού n.
2.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Planck, η ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δίνεται από τη σχέση E=hf.
3.

Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr, το άτομο εκπέμπει ή απορροφά φωτόνιο όταν το ηλεκτρόνιο αλλάζει ενεργειακή στάθμη.
4.

Το ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται και ως κύμα μόνο όταν κινείται.
5.

Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg αμφισβητεί τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό του ηλεκτρονίου.
6.

Για να εκδηλώνεται ο κυματικός χαρακτήρας ενός σωματιδίου, πρέπει αυτό να έχει μικρή μάζα και σχετικά μικρή ταχύτητα.
7.

Για δεδομένη τιμή του l ο κβαντικός αριθμός ml παίρνει όλες τις τιμές από -l μέχρι +l.
8.

Στο άτομο του υδρογόνου δεν υπάρχουν ατομικά τροχιακά 3s ή 4p.
9.

Σε κάθε τιμή του ml αντιστοιχεί και ένα ατομικό τροχιακό.
10.

Η τιμή ms=+1/2 αντιστοιχεί σε ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου αντίστροφα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Loading...