Ατομικό πρότυπο Bohr-Θεωρία κβάντα του Bohr-Θεωρία de Broglie-Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg Σ-Λ

1.

Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr το ηλεκτρόνιο διαγράφει κυκλικές ή και ελλειπτικές τροχιές.
2.

Σύμφωνα με τη θεωρία Planck, η ενέργεια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο­βολίας δίνεται από τη σχέση:

Ε = h.ν
3.

Η σταθερά του Planck έχει την τιμή h= 6,63 10-34 J.
4.

Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη στιβάδα Μ στη στιβάδα L εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ορισμένης συχνότητας.
5.

Κατά τη μετάπτωση Μ→Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέ- μπεται ακτινοβολία μικρότερου μήκους κύματος σε σχέση με αυτή που εκπέ- μπεται κατά τη μετάπτωση Μ→L.
6.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bohrόταν ο κύριος κβαντικός αριθμός n του ηλε­κτρονίου στο άτομο του υδρογόνου διπλασιάζεται, η αριθμητική τιμή της ενέρ­γειας Ε του ηλεκτρονίου υποδιπλασιάζεται.
7.

Στη θεμελιώδη του κατάσταση το άτομο του υδρογόνου χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια.
8.

Το ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται και ως κύμα μόνο όταν κινείται.
9.

Η αρχή της αβεβαιότητας αμφισβητεί τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό του ηλεκτρονίου.
Loading...