Ατομικό πρότυπο Bohr-Θεωρία κβάντα του Bohr-Θεωρία de Broglie-Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg

1.

Η θεωρία των κβάντα:
2.

Στην εξίσωση Ε = h . v  το σύμβολο Ε εκφράζει:
3.

Στην εξίσωση Ε = h . v  το σύμβολο ν εκφράζει:
4.

Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη στιβά­δα Μ στη στιβάδα Κ εκπέμπεται ακτινοβολία συχνότητας ν1 από την Μ στην L εκπέμπεται ακτινοβολία συχνότητας ν2, ενώ από την L στην Κ εκπέμπεται ακτι­νοβολία συχνότητας ν3. Μεταξύ των τριών αυτών συχνοτήτων ισχύει η σχέση:
5.

Κατά τις μεταπτώσεις Μ Κ, Μ Lκαι L → Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπονται ακτινοβολίες με συχνότητες ν1, ν2, ν3 και μήκη κύματος λ1 , λ2, λ3 αντίστοιχα. Για τις συχνότητες ν1, ν2 και ν3 ισχύει:
6.

Κατά τις μεταπτώσεις Μ Κ, Μ Lκαι L → Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπονται ακτινοβολίες με συχνότητες ν1, ν2, ν3 και μήκη κύματος λ1 , λ2, λ3 αντίστοιχα. Για τα μήκη κύματος λ1, λ2 και λ3 ισχύει:
7.

Κατά τη μετάβαση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από την τροχιά με n = 1, στην τροχιά με n = 3 και από την τροχιά με n= 2, στην τροχιά με n = 4, η ενέργειά του μεταβάλλεται κατά ΔΕ1→3  και ΔE2→4  αντίστοιχα. Γ ια τις

μεταβολές της ενέργειας ΔΕ1→3  και ΔΕ2→4 ισχύει:
8.

Ποια από τις ακόλουθες μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογό­νου συνοδεύεται από εκπομπή ακτινοβολίας μεγαλύτερης συχνότητας;
9.

Κατά την πρόσπτωση φωτεινής ακτινοβολίας σε ορισμένα μέταλλα αποσπώνται από αυτά ηλεκτρόνια με ορμή m.u. Το φαινόμενο αυτό δεν αντιβαίνει με την αρχή διατήρησης της ορμής, αν δεχθούμε ότι:
10.

Η πρόταση: «είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος προσδιορισμός της θέσης και της ορμής ενός σωματιδίου» εκφράζει:
Loading...