Ατομικό πρότυπο Bohr-τροχιακό-κβαντικοί αριθμοί (Σ-Λ) 1

1.

Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr το ηλεκτρόνιο διαγράφει κυκλικές ή και ελλειπτικές τροχιές.
2.

Όταν το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου κινείται σε μία επιτρεπόμενη τροχιά δεν εκπέμπεται ακτινοβολία.
3.

Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου είναι δυνατό να έχει ενέργεια: -2,18.10′17J
4.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Planck η ενέργεια μίας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δίνεται από τη σχέση: E=h.v
5.

Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη στιβάδα Μ στη στιβάδα L εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ορισμένης συχνότητας.
6.

Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από την τροχιά  με n=3 στη τροχιά με n=1 εκπέμπεται φωτόνιο μεγαλύτερης συχνότητας αττό ότι κατά τη μετάπτωσή του από την τροχιά με n = 6 στη τροχιά με

n = 2.
7.

Κατά τη μετάπτωση Μ → Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία μικρότερου μήκους κύματος σε σχέση με αυτή που εκπέμπεται κατά τη μετάπτωση Μ→L
8.

Η ενέργεια που απαιτείται για τον ιοντισμό του ατόμου του υδρογόνου από τη θεμελιώδη του κατάσταση είναι: Ε=-2.18.10-18J.
9.

Χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να ιοντιστεί ένα διεγερμένο άτομο υδρογόνου από ότι όταν το άτομο είναι στη θεμελιώδη του κατάσταση.
10.

Το ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται και ως κύμα μόνο όταν κινείται.
11.

Όταν ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας 2He2+ κινούνται με την ίδια ταχύτητα, έχουν το ίδιο μήκος κύματος De Broglie.
12.

Η αρχή της αβεβαιότητας αμφισβητεί τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό του ηλεκτρονίου.
13.

Δεν είναι ποτέ δυνατό το μοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου να βρεθεί στην υποστιβάδα 2s ή 2p.
14.

Στη θεμελιώδη κατάσταση το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου είναι δυνατό να βρεθεί έξω από το χώρο ο οποίος ορίζεται ως 1s ατομικό τροχιακό.
15.

Στο άτομο του υδρογόνου δεν υπάρχει τροχιακό 3s.
16.

Ένα πρωτόνιο που κινείται με ταχύτητα ίση με: 1Km/sec έχει μικρότερο μήκος κύματος DeBroglie από ένα ηλεκτρόνιο που κινείται με την ίδια ταχύτητα.
17.

Όταν προσδιορίζουμε τη θέση ενός σωματιδίου με σχετικά μεγάλη ακρίβεια τότε ελαττώνουμε την ακρίβεια στον προσδιορισμό της ορμής του σωματιδίου.
18.

Η αρχή της αβεβαιότητας οδηγεί στη κατάρριψη του ατομικού προτύπου του Bohr.
19.

Η εξίσωση Schrodinger δίνει ακριβείς λύσεις στα πολυηλεκτρονιακά άτομα.
20.

Η εξίσωση Schrodingerσυσχετίζει τη σωματιδιακή και κυματική συμπεριφορά του ηλεκτρονίου και έρχεται σε αντίθεση με την κυματική θεωρία της ύλης του De Broglie.
Loading...