Βιοτεχνολογία Σ-Λ (2)

1.

Στη λανθάνουσα φάση ο αριθμός των μικροοργανισμών μίας καλλιέργειας παραμένει πρακτικά σταθερός, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού νεκρών κυττάρων στο θρεπτικό μέσο.
2.

Η λανθάνουσα φάση υφίσταται μόνο στις κλειστές καλλιέργειες, σε αντίθεση με τις συνεχείς καλλιέργειες που διαθέτουν μόνο εκθετική και στατική φάση ανάπτυξης.
3.

Η στατική φάση σε κάθε κλειστή καλλιέργεια διαφορετικών μικροοργανισμών, έχει ίδια χρονική διάρκεια.
4.

Τα χρήσιμα προϊόντα της ζύμωσης παράγονται σε όλες τις φάσεις μίας κλειστής καλλιέργειας.
5.

Ένας τύπος καλλιέργειας είναι η στερεή συνεχής καλλιέργεια.
6.

Κάθε κλειστή και κάθε συνεχής καλλιέργεια περιλαμβάνουν οπωσδήποτε 4 φάσεις ανάπτυξης των καλλιεργούμενων μικροοργανισμών.
7.

Σε κάθε συνεχή καλλιέργεια οι φάσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός των μικροοργανισμών, είναι η λανθάνουσα και η στατική.
8.

Για να πραγματοποιηθεί μία συνεχής καλλιέργεια πρέπει οι μικροοργανισμοί είτε τροφοδοτούνται συνεχώς με θρεπτικά συστατικά είτε απομακρύνονται από την καλλιέργεια κύτταρα και τοξικές ουσίες.
9.

Θεωρητικά μία συνεχής καλλιέργεια μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον, εφόσον τηρούνται οι 2 προϋποθέσεις για τη διατήρηση της.
10.

Οι καλλιεργούμενοι μικροοργανισμοί σε μία καλλιέργεια παράγουν χρήσιμα προϊόντα στη λανθάνουσα και τη στατική φάση ανάπτυξης τους.
11.

Σε μία κλειστή καλλιέργεια οι μικροοργανισμοί μεταβάλλουν τον αριθμό τους κατά την εκθετική φάση και τη φάση θανάτου.
12.

Η παρουσία προσμίξεων, στα προϊόντα μίας καλλιέργειας μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο, όπως π.χ. στα αντιβιοτικά, θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για την υγεία του.
13.

Ο χρόνος διπλασιασμού κάθε μικροοργανισμού είναι χαρακτηριστικός και δεν μεταβάλλεται από τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της καλλιέργειας.
14.

Για κάθε είδος μικροοργανισμού υπάρχουν ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας, όπου και παρατηρείται ο μικρότερος δυνατός χρόνος διπλασιασμού του.
15.

Ταχύτερα διαιρούνται τα πιο σύνθετα στη δομή κύτταρα.
16.

Τα προκαρυωτικά κύτταρα διαιρούνται ταχύτερα από τα ευκαρυωτικά.
17.

Ο ρυθμός ανάπτυξης μικροοργανισμών σε καλλιέργεια εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: την παρουσία θρεπτικών συστατικών, το Ο2, το pH, τη θερμοκρασία και το άγαρ.
18.

Όλοι οι μικροοργανισμοί για να αναπτυχθούν χρειάζονται μία οργανική πηγή άνθρακα.
19.

Οι μικροοργανισμοί για να αναπτυχθούν χρειάζονται μία πηγή αζώτου.
20.

Ως πηγή αζώτου σε καλλιέργεια μικροοργανισμών μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα αμμωνιακά ή τα νιτρικά άλατα.
21.

Υπάρχουν ορισμένοι μικροοργανισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν είτε παρουσία είτε απουσία οξυγόνου.
22.

Οι προαιρετικά αερόβιοι μικροοργανισμοί έχουν ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης παρουσία οξυγόνου, παρά απουσία του.
23.

Τα μεταλλικά ιόντα προστίθενται στο θρεπτικό υλικό των καλλιεργειών προκειμένου να διατηρήσουν το pH στα επιτρεπτά όρια.
24.

Οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες διαθέτουν πρωτεΐνες που δεν μετουσιώνονται στις θερμοκρασίες ανάπτυξης.
25.

Το βακτήριο E. coli αναπτύσσεται άριστα στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, αφού συμβιώνει στο παχύ έντερο του ανθρώπου.
Loading...