Βιοτεχνολογία Σ-Λ (3)

1.

Από τους μικροοργανισμούς μόνο οι αερόβιοι έχουν απόλυτη ανάγκη το οξυγόνο.
2.

Κοντά στις θερμοπηγές (θερμοκρασίες κοντά στους 100ο C) αναπτύσσονται υπερθερμόφιλοι μικροοργανισμοί.
3.

Ορισμένα ένζυμα δεν μετουσιώνονται ακόμα και στους 100ο C.
4.

Σε θερμοκρασίες -80ο C φυσιολογικά μπορούν να επιβιώσουν μόνο βακτήρια.
5.

Οι προσπάθειες του Παστέρ και των επιστημόνων της εποχής του, συνέβαλαν αποφασιστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεων μας για τις απαιτήσεις σε θρεπτικά υλικά και τις συνθήκες για την πραγματοποίηση των καλλιεργειών μικροοργανισμών.
6.

Υπάρχει δυνατότητα για την ανάπτυξη καλλιεργειών ιών σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά, όπου δεν περιέχονται άλλα κύτταρα.
7.

Στις υγρές καλλιέργειες εμφανίζεται διαφορετική χρονική διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης ανάλογα με το είδος του μικροοργανισμού που καλλιεργείται.
8.

Στις στερεές καλλιέργειες, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία νερού.
9.

Μία καλλιέργεια ξεκινά με προσθήκη μικρής ποσότητας μικροοργανισμών στο θρεπτικό υλικό, μία διαδικασία που ονομάζεται εμβολιασμός.
10.

Για τη διατήρηση μίας καλλιέργειας σε αδρανή μορφή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, την τοποθετούμε στο ψυγείο στους 4ο C.
11.

Για τη διατήρηση μίας καλλιέργειας σε αδρανή μορφή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκεί να μειώσουμε το pH στο 2.
12.

Ο βιοαντιδραστήρας είναι μία συσκευή που επιτρέπει την καλλιέργεια μικροοργανισμών σε μεγάλη κλίμακα, και διαθέτει όργανα ελέγχου τόσο του pH όσο και της θερμοκρασίας μίας καλλιέργειας.
13.

Στους βιοαντιδραστήρες συνήθως χρησιμοποιούμε φτηνές πηγές άνθρακα όπως π.χ. τη γλυκόζη.
14.

Τα θρεπτικά υλικά, οι συσκευές και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για μία καλλιέργεια μικροοργανισμών, όπως και οι μικροοργανισμοί, πρέπει να αποστειρώνονται πριν χρησιμοποιηθούν.
15.

Ο βιοαντιδραστήρας μετά τον εμβολιασμό τοποθετείται σε κλίβανο που εξασφαλίζει κατάλληλη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του μικροοργανισμού.
16.

Στους βιοαντιδραστήρες οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε υγρό θρεπτικό υλικό.
17.

Όταν θέλουμε να καλλιεργήσουμε ένα μικροοργανισμό σε στερεή καλλιέργεια σε βιομηχανική κλίμακα, τοποθετούμε σε βιοαντιδραστήρα εκτός από το υγρό θρεπτικό υλικό και άγαρ.
18.

Ζύμωση είναι η αναερόβια ανάπτυξη προαιρετικά αερόβιων μικροοργανισμών.
19.

Κατά τη ζύμωση οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται είτε σε στερεές είτε σε υγρές καλλιέργειες.
20.

Τα προϊόντα της ζύμωσης μπορεί να είναι είτε τα ίδια τα κύτταρα (βιομάζα) είτε κυτταρικά προϊόντα.
21.

Τα κυτταρικά προϊόντα μπορεί είτε να εκκρίνονται είτε να βρίσκονται μέσα στα κύτταρα.
22.

Οι πιο διαδεδομένοι τύποι ζυμώσεων είναι η κλειστή και η συνεχής καλλιέργεια.
23.

Στην εκθετική φάση μίας κλειστής καλλιέργειας ο πληθυσμός των μικροοργανισμών μεταβάλλεται έντονα.
24.

Σε κάποιες συνεχείς καλλιέργειες παρατηρείται φάση θανάτου.
25.

Οι καλλιέργειες που αναπτύσσονται στο εργαστήριο γίνονται σε στερεό θρεπτικό μέσο, ενώ αυτές που αναπτύσσονται σε βιομηχανική κλίμακα γίνονται σε υγρό θρεπτικό μέσο.
26.

Ο κλίβανος είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται μόνο για την αποστείρωση θρεπτικών υλικών.
Loading...