Γενετική (2)

1.

Το μοσχομπίζελο έχει τη δυνατότητα:
2.

Στο μοσχομπίζελο οι αρσενικοί γαμέτες βρίσκονται:
3.

Ο πρώτος νόμος του Mendel:
4.

Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις μεταξύ αλληλόμορφων γονιδίων ισχύουν στο μοσχομπίζελο;
5.

Όταν μελετάμε μία συγκεκριμένη κληρονομική ιδιότητα, αμιγή ονομάζονται τα άτομα που:
6.

Για τα αλληλόμορφα γονίδια ισχύουν:
7.

Ο πρώτος νόμος του Mendel λέει ότι:
8.

Ο φαινότυπος ενός οργανισμού:
9.

Τα κύτταρα ενός οργανισμού έχουν 32 ζεύγη χρωμοσωμάτων στην αρχή της μεσόφασης. Ένα σωματικό κύτταρο του οργανισμού αυτού κατά τη μετάφαση της μίτωσης του θα έχει:
10.

Τα σωματικά κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού έχουν 32 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Ένας φυσιολογικός (ώριμος) γαμέτης του παραπάνω οργανισμού περιέχει:
11.

Ένα ανθρώπινο κύτταρο μετά το τέλος της πρώτης μειωτικής διαίρεσης περιέχει:
12.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη μείωση:
13.

Με τη μείωση:
14.

Πόσα διαφορετικά αλληλόμορφα για μία μονογονιδιακή ιδιότητα (ιδιότητα που καθορίζεται από τα αλληλόμορφα μίας γονιδιακής θέσης) περιέχει ο (ώριμος) γαμέτης ενός διπλοειδούς οργανισμού;
15.

Ποια από τις παρακάτω διασταυρώσεις αποτελεί διασταύρωση ελέγχου:
16.

Το αλληλόμορφο για την ομάδα αίματος Β και το αλληλόμορφο για την ομάδα αίματος Ο, σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ, έχουν μεταξύ τους σχέση:
17.

Η ομάδα αίματος στον άνθρωπο σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ ελέγχεται από:
18.

Πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια:
19.

Η διασταύρωση ελέγχου:
20.

Η γονοτυπική αναλογία και η φαινοτυπική αναλογία ταυτίζονται:
21.

Ποιος από τους παρακάτω χαρακτήρες καθορίζεται από αυτοσωμικό επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο;
22.

Σε ένα γενεαλογικό δέντρο ποια άτομα συμβολίζονται με δύο ομόκεντρους κύκλους διαφορετικών χρωμάτων;
23.

Η μελέτη των τύπων κληρονομικότητας στον άνθρωπο παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί:
24.

Στην περίπτωση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας:
25.

Τα φυλοσύνδετα γονίδια:
26.

Ένα φυλοσύνδετο αλληλόμορφο φυσιολογικά δεν περνά ποτέ:
27.

Ο Mendel:
28.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα αμιγή στελέχη:
29.

Στα πειράματα του Mendel ως προς τον τρόπο κληρονόμησης του χρώματος του άνθους, τα άτομα της F1 γενεάς χαρακτηρίζονται ως υβριδικά άτομα για το χαρακτήρα που εξετάζουμε, γιατί:
30.

Για τα αλληλόμορφα γονίδια μίας συγκεκριμένης γονιδιακής θέσης γνωρίζουμε ότι:
Loading...