Δείκτες Ογκομέτρηση

1.

Οι πρωτολυτικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό της τιμής του pH.

 
2.

Ένας πρωτολυτικός δείκτης εμφανίζει κίτρινο και μπλε χρώμα σε δύο διαλύμα­τα που έχουν pH= 4 και pH= 10 αντίστοιχα. Σε διάλυμα με pH= 6 και για σταθερή θερμοκρασία ο δείκτης αυτός:
3.

Οι πρωτολυτικοί δείκτες είναι:
4.

Ένας πρωτολυτικός δείκτης αλλάζει χρώμα:
5.

Το χρώμα που θα πάρει ένα διάλυμα αν προστεθεί σ’ αυτό δείκτης, εξαρτάται μόνο από το pH του διαλύματος.
6.

Για να δράσει ένα ασθενές οξύ ως δείκτης, αρκεί μία από τις μορφές του να είναι έγχρωμη.
7.

Με τη βοήθεια συνδυασμού δεικτών μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια το pH ενός διαλύματος.
8.

Ισοδύναμο σημείο είναι το σημείο της ογκομέτρησης, όπου έχει αντιδράσει πλή­ρως η ουσία (στοιχειομετρικά) με ορισμένη ποσότητα του πρότυπου διαλύματος.
9.

Κατά τη διάρκεια μιας ογκομέτρησης με οξέα ή βάσεις (οξυμετρία ή αλκαλι- μετρία) το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος παραμένει σταθερό.
10.

Για να βρούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το ισοδύναμο σημείο κατά την εξουδετέρωση διαλύματος ΚΟΗ 0,1 Μ με HClO4 0,1 Μ, από τους παρακά­τω δείκτες (A, Β, Γ, Δ) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον:
11.

Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος HCl με πρότυπο διάλυμα NaOH στο ισοδύναμο σημείο το διάλυμα έχει

pH = 7, στους 25° C.
12.

Η ογκομέτρηση διαλύματος ΝΗ3 με διάλυμα HCl 0,1 Μ στους 25°C
13.

Για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο ογκομέτρησης 100 mL διαλύματος ΗΑ, χρειάστηκαν 50mL διαλύματος ΚΟΗ 0,2Μ. Η συγκέντρωση του διαλύματος ΗΑ είναι:
14.

Αν, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος NaOH όγκου 200 mL, απαιτούνται 100 mL διαλύματος ΗΝO3 0,4Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο η συγκέντρωση του διαλύματος NaOH είναι:
15.

Αν, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος NaOH όγκου 200 mL, απαιτούνται 100 mL διαλύματος ΗΝO3 0,4Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος είναι τότε στους 25°C:
16.

Αν, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος NaOH όγκου 200 mL, απαιτούνται 100 mL διαλύματος ΗΝO3 0,4Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο κατάλληλος δείκτης είναι αυτός που έχει σταθερά ιοντισμού Ka ίση με:
17.

Αν, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος NaOH όγκου 200 mL, απαιτούνται 100 mL διαλύματος ΗΝO3 0,4Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο το δοχείο ογκομέτρησης περιέχει στο παραπάνω σημείο
18.

Αν, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος NaOH όγκου 200 mL, απαιτούνται 100 mL διαλύματος ΗΝO3 0,4Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο κατά την διάρκεια του πειράματος,το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος
19.

Η ογκομέτρηση είναι μέθοδος ποιοτικού προσδιορισμού.
20.

Όταν το πρότυπο διάλυμα είναι βάση, η ογκομέτρηση χαρακτηρίζεται ως αλκαλιμετρία και χρησιμεύει στον καθορισμό της συγκέντρωσης διαλύματος οξέος.
21.

To pH του ογκομετρούμενου διαλύματος σταδιακά αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας οξυμετρίας.
22.

To pHστο ισοδύναμο σημείο μιας ογκομέτρησης καθορίζεται από το είδος του σχηματιζόμενου άλατος.
23.

Για τον προσδιορισμό του τελικού σημείου ογκομέτρησης ΚΟΗ με πρότυπο διάλυμα HCl και με πρότυπο διάλυμα HCN είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί δεί­κτης ΗΔ, με σταθερά ιοντισμού Ka=10-4
Loading...