Διακρίσεις-ταυτοποιήσεις 2

1.

Η διάκριση μεταξύ της CH3CH2OH και της

CH3CCH3 μπορεί να γίνει με:

 
2.

Η διάκριση μεταξύ της CH3CCH2CH3 και του CH3OCH2CH3 μπορεί να γίνει με:
3.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με διάλυμα I2/NaOH, ενώ δεν ανάγει το αντι­δραστήριο Fehling;
4.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με Na2CO3 και αποχρωματίζει το όξινο διάλυ­μα ΚΜnO4;
5.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με Na και ελευθερώνει αέριο, ενώ με επίδραση I2/NaOH σχηματίζει κίτρινο ίζημα;
6.

Ποια από τις επόμενες ενώσεις αντιδρά με διάλυμα AgNO3/ΝΗ3, ενώ δεν δίνει την  ιωδοφορμική αντίδραση;
7.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έχει τις ε­ξής ιδιότητες;

1. Με επίδραση Na ελευθερώνει Η2.

2. Δεν σχηματίζει κίτρινο ίζημα με επί­δραση υδατικού διαλύματος I2/NaOH

3. Δεν αντιδρά με NaHCO3.
8.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έχει τις ε­ξής ιδιότητες;

  1. Το υδατικό της διάλυμα έχει pH = 9, στους 25 °C.
  2. Αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα ΚΜnO4.
Loading...