Επίδραση Κοινού Ιόντος (Ε.Κ.Ι.)

1.

Υδατικό διάλυμα Δ1 ΗΝΟ3 έχει pH = x. Αν αναμείξουμε το διάλυμα Δ1 με υδατι­κό διάλυμα ΚΝO3 προκύπτει διάλυμα Δ3 με pH =ψ . Για τους αριθμούς x, ψ:
2.

Αν διαλύσουμε αέριο HBr, χωρίς μεταβολή όγκου σε υδατικό διάλυμα CH3COOH τότε:
3.

Κατά τη διάλυση στερεού KCl χωρίς μεταβολή όγκου σε διάλυμα HCl, το pHτου διαλύματος:
4.

Κατά την προσθήκη διαλύματος NaNO3 σε διάλυμα ΗΝO3, με σταθερή θερμο­κρασία η συγκέντρωση των Ν03– του διαλύματος:
5.

Κατά την προσθήκη διαλύματος NaNO3 σε διάλυμα ΗΝO3, με σταθερή θερμο­κρασία το pH του διαλύματος ΗΝΟ3
6.

Κατά την προσθήκη στερεού NaA χωρίς μεταβολή όγκου σε διάλυμα ΗΑ:
7.

Αν διαλύσουμε μικρή ποσότητα στερεού NaCl σε διάλυμα HCl, η [Η3O+] θα ελαττωθεί.
8.

Αν διαλύσουμε μικρή ποσότητα στερεού ΝΗ4ΝΟ3 σε διάλυμα ΝΗ3 η [ΟΗ-] και ο βαθμός ιοντισμός της ΝΗ3 θα ελαττωθούν.
9.

Αν σε διάλυμα (Δ1) HBr διαλύσουμε μικρή ποσότητα στερεού KBr το pH παρα­μένει αμετάβλητο, ενώ αν στο (Δ1) προσθέσουμε διάλυμα KBr, το pH του (Δ1) αυξάνεται.
10.

Όταν σε ένα διάλυμα CH3COOH διαλύσουμε μικρή ποσότητα CH3COONa με στα­θερό όγκο το pH αυξάνεται, ενώ λόγω επίδρασης κοινού ιόντος η [CH3COO-] μειώνεται.
11.

Αν σε διάλυμα βάσης Β προστεθεί στερεό ΚΟΗ χωρίς μεταβολή όγκου, το pH του διαλύματος αυξάνεται και ο βαθμός ιοντισμού της Β μειώνεται, λόγω επί­δρασης κοινού ιόντος.
Loading...