Επαναληπτικά θέματα Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός Πίνακας 2

1.

Τα χημικά στοιχεία του τομέα d είναι τοποθετημένα σε τέσσερις περιόδους και δέκα ομάδες του Π.Π.
2.

Όλα τα χημικά στοιχεία του τομέα p είναι αμέταλλα.
3.

Όταν ένα χημικό στοιχείο έχει παραμαγνητικές ιδιότητες, ανήκει στα στοιχεία μετάπτωσης.
4.

Σε μια ομάδα του Π.Π. η ατομική ακτίνα αυξάνεται με την αύξηση του ατομικού αριθμού.
5.

Το χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό Ζ1=ν+1 έχει μεγαλύτερη Εi 1 από το χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό Z2=ν.
6.

Για τα χημικά στοιχεία μιας περιόδου του Π.Π., ο παράγοντας που καθορίζει την ατομική ακτίνα είναι το δραστικό πυρηνικό φορτίο.
7.

Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές ενέργειας πρώτου ιοντισμού.
8.

Το χημικό στοιχείο της πέμπτης περιόδου του Π.Π. που έχει τη μεγαλύτεργ ατομική ακτίνα έχει Ζ=54.
9.

Το 11Na+ έχει μικρότερο μέγεθος από το 9F .
10.

Η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού του 12Mg είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια δεύτερου ιοντισμού του 11Νa.
11.

Κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση στο άτομο ενός χημικού στοιχείου Σ στη θεμελιώδη κατάσταση, το τελευταίο ηλεκτρόνιο τοποθετείται στη στιβάδα Μ. Άρα το χημικό στοιχείο ανήκει στην τρίτη περίοδο του Π.Π.
12.

Το χημικό στοιχείο που ανήκει στην τρίτη περίοδο του Π.Π. και έχει σύμβολο Lewis • A •, έχει ατομικό αριθμό Ζ=12.
13.

Το χημικό στοιχείο που έχει τη μεγαλύτερη τιμή Ei 3 είναι το 4Βe.
Loading...