Επαναληπτικά θέματα Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός Πίνακας 1

1.

Το ατομικό φάσμα εκπομπής του υδρογόνου είναι γραμμικό και έχει φασματικές γραμμές μόνο στο ορατό φως.
2.

Στο ατομικό πρότυπο του Bohr με την αύξηση της τιμής του κύριου κβαντικού αριθμού n, αυξάνεται η ενέργεια του ηλεκτρονίου
3.

Για να εκδηλωθεί ο κυματικός χαρακτήρας ενός σωματιδίου, πρέπει αυτό να έχει μικρή μάζα και μικρή ταχύτητα.
4.

Η αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) έρχεται σε αντίφαση με το ατομικό πρότυπο του Bohr.
5.

Οι κβαντικοί αριθμοί n, l, ml και ms προκύπτουν με επίλυση της εξίσωσης του Schrödinger για το άτομο του υδρογόνου.
6.

Για δεδομένη τιμή του κβαντικού αριθμού l, ο μαγνητικός αριθμός παίρνει όλες τις τιμές από -l έως +l
7.

Όταν ένα ηλεκτρόνιο έχει ml=0 , ανήκει υποχρεωτικά σε s τροχιακό.
8.

Η υποστιβάδα 5p έχει περισσότερα ατομικά τροχιακά από την υποστιβάδα 3p.
9.

Τα τροχιακά μιας υποστιβάδας έχουν τις ίδιες τιμές κβαντικών αριθμών n και l.
10.

Το τροχιακό 3d χωράει περισσότερα ηλεκτρόνια από το τροχιακό 2p.
11.

Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli, είναι αδύνατον να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με την ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών(n,l,ml, ms)
12.

Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο τα τροχιακά μιας στιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια.
13.

Το άτομο του υδρογόνου δεν έχει d ατομικά τροχιακά.
14.

Η ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p2x2p1y παραβιάζει τον κανόνα του Hund.
15.

Η ηλεκτρονιακή δομή  ↑↑  , ↑ ,   ↑  ,  ↑  ,  ↑  παραβιάζει τον κανόνα του Hund.
16.

Ο μέγιστος αριθμός μονήρων ηλεκτρονίων στη στιβάδα L ενός ατόμου στη θεμελιώδη κατάσταση είναι 3.
17.

Σε ένα δεδομένο άτομο, το ηλεκτρόνιο το οποίο έχει τετράδα κβνατικών αριθμών (4,0,0,+1/2) έχει υψηλότερη ενέργεια από το ηλεκτρόνιο που έχει τετράδα κβαντικών αριθμών (3,2,-2,+1/2).
18.

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου Σ στη θεμελιώδη κατάσταση έχει δύο μονήρη ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3p. Άρα το χημικό στοιχείο Σ ανήκει υποχρεωτικά στην IVA ομάδα του Π.Π.
19.

Όταν το άτομο ενός χημικού στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, το χημικό στοιχείο ανήκει στις αλκαλικές γαίες.
20.

Οι λανθανίδες και οι ακτινίδες ανήκουν στην 6η και στην 7η περίοδο του Π.Π. αντίστοιχα.
Loading...