Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Οργανική Χημεία 2

1.

Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις χαρα­κτηρίζεται ως αντίδραση υποκατάστασης;
2.

Η αντίδραση CH3NH2 + CH3COOH χα­ρακτηρίζεται ως αντίδραση:
3.

Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις δεν εί­ναι αντίδραση προσθήκης;
4.

Σε ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις η οργανική ένωση δεν υφίσταται αναγωγή;
5.

Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις είναι αντίδραση ανοικοδόμησης;
6.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν δίνει αντιδράσεις προσθήκης;
7.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις με προσθή­κη Η2Ο σχηματίζει ως προϊόν πρωτοταγή αλκοόλη;
8.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αντιδρά με υδατικό διάλυμα NaOH;
9.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με Na και με όξινο διάλυμα Κ2Cr2O7;
10.

Σε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις παράγεται προπυλοχλωρίδιο σε καλή απόδοση;
11.

Σε ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις σχη­ματίζεται αιθυλαμίνη;
12.

Ποιο από τα παρακάτω αντιδραστήρια θα χρησιμοποιήσετε για τη μετατροπή: CH3CH2OH  → CH3CH = Ο
13.

Σε ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις παράγεται προπανικός αιθυλεστέρας;
14.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις είναι ισχυ­ρότερο οξύ;
15.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις με προσθή­κη HCN και στη συνέχεια με υδρόλυση του προϊόντος σχηματίζει το 2 – υδροξυβουτανικό οξύ;
16.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4, ενώ έχει και βασικές ιδιότητες;
17.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με

αμμωνιακό διάλυμα AgNO3 ;
18.

Σε ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις ε­φαρμόζεται ο κανόνας του Saytzeff;
19.

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με Na2CO3, ενώ με πλήρη οξείδωση σχηματί­ζει αέριο προϊόν;
20.

Ποια από τις παρακάτω ουσίες όταν διαλυθεί στο νερό δημιουργεί όξινο διάλυμα (pH < 7, στους 25 ° C);
Loading...