Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Οργανική Χημεία 1

1.

Όλες οι οργανικές ενώσεις που δίνουν αντι­δράσεις προσθήκης ανήκουν στην ίδια ομό­λογη σειρά.
2.

Κατά την ταξινόμησή της μια οργανική α­ντίδραση μπορεί να ανήκει σε περισσότε­ρες από μία κατηγορίες.
3.

Η χημική αντίδραση: CH3CH2CH2OH + SOCl2 →

είναι αντίδραση υποκατάστασης.
4.

Η αντίδραση εστεροποίησης είναι αντίδρα­ση υποκατάστασης.
5.

Είναι δυνατόν μια οργανική ένωση σε μια αντίδραση να υφίσταται οξείδωση και σε μια άλλη αναγωγή.
6.

Όλες οι οργανικές ενώσεις που είναι οξέα κατά Bronsted – Lowry αντιδρούν με NaOH.
7.

Κατά τον σχηματισμό ενός δεσμού C – Ο ή C — Cl πραγματοποιείται οξείδωση της ορ­γανικής ένωσης.
8.

Αντίδραση πολυμερισμού 1, 4 δίνουν όλα τα αλκαδιένια.
9.

Οι πρωτοταγείς αλκοόλες με θέρμανση πα­ρουσία Cu οξειδώνονται.
10.

Οι αντιδράσεις προσθήκης Κ2 χαρακτηρί­ζονται ως αντιδράσεις αναγωγής της οργανικής ένωσης.
11.

Αν διαλύσουμε το CH3CH2ONa στο νερό, δημιουργείται βασικό διάλυμα.
12.

Κατά την παρασκευή των αντιδραστηρίων Grignard δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης το νερό.
13.

Όλες οι αλκοόλες μπορούν να παρασκευα­στούν με προσθήκη αντιδραστηρίων Grignard σε καρβονυλικές ενώσεις και υ­δρόλυση του προϊόντος,
14.

Κατά την οξείδωση της CH3CH2CH2OH με όξινο διάλυμα

Κ2Cr2O7 μπορεί να σχη­ματιστεί η οργανική ένωση Α, η οργανική ένωση Β ή μείγμα των ενώσεων Α και Β.
15.

Όταν μια οργανική ένωση έχει π δεσμό στο μόριό της, αποχρωματίζει διάλυμα Br2 σε CCl4.
16.

Όταν μια οργανική ένωση αντιδρά με Na και ελευθερώνει αέριο Η2, συμπεραίνουμε ότι είναι αλκοόλη,
17.

Τα αλκοολικά άλατα (RONa) είναι ισχυρές βάσεις.
18.

Οι αλκοόλες μετατρέπονται εύκολα σε αλκυλοχλωρίδια με επίδραση SO2CI.
19.

Με επίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard σε αλδεΰδη και υδρόλυση του προϊόντος προκύπτει πρωτοταγής ή δευτεροταγής αλ­κοόλη.
20.

Το προϊόν της προσθήκης HCl στο 2- βουτένιο προβλέπεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov.
21.

Τα αντιδραστήρια Grignard είναι ισχυρές βάσεις, οπότε με επίδραση Η2Ο μετατρέπονται σε αλκάνια.
22.

Οι πρωτοταγείς και οι δευτεροταγείς αλκο­όλες οξειδώνονται με ήπια οξειδωτικά μέσα.
23.

Οι αλδεΰδες δίνουν τόσο αντιδράσεις οξεί­δωσης όσο και αντιδράσεις αναγωγής.
24.

Όλες οι δευτεροταγείς αλκοόλες δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση.
25.

Οι αντιδράσεις προσθήκης είναι γενικά ε­ξώθερμες αντιδράσεις.
26.

Κατά την χλωρίωση του αιθανίου παρουσία διάχυτου φωτός λαμβάνεται μείγμα αλκυλοχλωριδίων.
Loading...