Επαναληπτικό Οξέα-βάσεις-ιοντική ισορροπία 3

1.

Ο βαθμός ιοντισμού της βάσης Β1 σε υδατικό διάλυμα είναι 0,4 ενώ της βάσης Β2 σε υδατικό διάλυμα ίδιας θερμοκρασίας είναι 0,2. Επομένως η βάση Β1 είναι ισχυρότερη βάση.
2.

Η ισορροπία CH3COOH+NH3 →← CH3COO + NH4+ είναι μετατοπισμένη δεξιά. Δίνονται: ΚaCH3COOH=KbNH3=10-5
3.

Σε υδατικό διάλυμα H2SO4 0,1M ισχύει ότι: [Η3Ο+]=0,2Μ
4.

Ρυθμιστικό διάλυμα NH3 0,1M και ΝΗ4Cl αραιώνεται με νερό σε διπλάσιο όγκο. Κατά την αραίωση, με σταθερή τη θερμοκρασία, το pH του διαλύματος παραμένει σταθερό, ενώ ο βαθμός ιοντισμού της NH3 διπλασιάζεται.
5.

Υδατικό διάλυμα HBr 10-8M έχει pH=8 σε θ=25οC.
6.

Σε θ=60οC ισχύει Κw=10-13. Ένα διάλυμα που έχει pH=7 στους 60οC είναι βασικό.
7.

Διάλυμα NH4F έχει pH<7 σε θ=25οC. Τότε ισχύει Κa(HF)>Kb(NH3).
8.

Κατά την προσθήκη στερεού NaA σε διάλυμα του ασθενούς οξέους ΗΑ, χωρίς μεταβολή όγκου, το pH του διαλύματος αυξάνεται.
9.

Όταν σε υδατικό διάλυμα του οξέος ΗΑ προστίθεται υδατικό διάλυμα NaA η [Α-] αυξάνεται.
10.

Το pH στο ισοδύναμο σημείο κατά την ογκομέτρηση διαλύματος CH3NH2 με πρότυπο διάλυμα HCl είναι μικρότερο του 7.
11.

Αν προσθέσουμε σε υδατικό διάλυμα HF, υδατικό διάλυμα NaCl η [H3O+] θα ελαττωθεί, ενώ ο αριθμός mol ιόντων H3Oθα αυξηθεί.
12.

Το pH του καθαρού Η2Ο στους 80οC είναι μεγαλύτερο του 7.
13.

Το pH υδατικού διαλύματος H2SO4 0,1M στους 25οC είναι μικρότερο του ένα.
14.

Η σταθερά  Κw του νερού μειώνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας.
15.

Ο όξινος ή ο βασικός χαρακτήρας μιας χημικής ουσίας εξαρτάται από την αντίδραση που συμμετέχει.
16.

Σε διάλυμα HCOOH η προσθήκη στερεού HCOONa, χωρίς μεταβολή όγκου και θερμοκρασίας, προκαλεί μείωση της [Η3Ο+].
17.

Αν προστεθεί 1mol ΗCOOH και 1mol ΚΟΗ σε νερό προκύπτει διάλυμα με pH=7 σε θ=25οC.
18.

Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος ασθενούς ηλεκτρολύτη ο βαθμός ιοντισμού του ηλεκτρολύτη αυξάνεται.
19.

Υδατικό διάλυμα Ca(OH)2 10-3M έχει ίδιο pH με υδατικό διάλυμα ΝaOH 2.10-3M της ίδιας θερμοκρασίας.
20.

Ο προσδιορισμός του τελικού σημείου της ογκομέτρησης υδατικού διαλύματος NH3 με πρότυπο διάλυμα HCl γίνεται με δείκτη που έχει pKa=9.
Loading...