Επαναληπτικό Οξέα-βάσεις-ιοντική ισορροπία 1

1.

Από τα παρακάτω ανιόντα ισχυρότερη βάση κατά Bronstend-Lowry είναι:
2.

Στην αντίδραση: HCl(aq)+F(aq) →← Cl-(aq)+HF(aq) η ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά.

Ποιο από τα παρακάτω μόρια ή ιόντα είναι ισχυρότερο οξύ κατά Bronstend-Lowry.
3.

Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί συζυγές ζεύγος κατά Bronstend-Lowry.
4.

Το pH διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,01Μ μπορεί να είναι:
5.

Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα pH=7 στους 25οC έχει:

Δίνονται: Κα(CH3COOH)=10-5 και Κb(NH3)=10-5
6.

Αν διάλυμα CH3NH3A έχει pH=8 σε θ=25οC τότε:
7.

Ένα ουδέτερο διάλυμα έχει pH=7,5. Στο διάλυμα αυτό ισχύει:
8.

Το pH του καθαρού Η2Ο σε θοC είναι 6,5. Για τη θερμοκρασία θοC ισχύει:
9.

Διάλυμα HCl συγκέντρωσης C1 έχει το ίδιο pH με διάλυμα CH3COOH συγκέντρωσης C2. Tα δύο διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. Για τις συγκεντρώσεις C1, C2 ισχύει:
10.

Σε 1lt ρυθμιστικού διαλύματος CH3COOH 0,2M και CH3COONa 0,2M προσθέτουμε μικρή ποσότητα NaOH και το pH μεταβάλλεται κατά 0,05 μονάδες. Αν η ίδια ποσότητα ΝaOH προστεθεί σε 1lt ρυθμιστικού διαλύματος CH3COOH 0,5M και CH3COONa 0,5M τότε το pH:
11.

Ορισμένος όγκος διαλύματος CH3COOH θερμοκρασίας 25οC αναμειγνύεται με ίσο όγκο διαλύματος ΝaCl θερμοκρασίας 50οC. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή:
12.

Σε διάλυμα που περιέχει αmol CH3COONa προσθέτουμε βmol αερίου HCl χωρίς μεταβολή όγκου και προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα με pH=5. Τι από τα παρακάτω ισχύει;

Δίνεται για το CH3COOH  Ka=10-5 και Κw=10-14
13.

Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί συζυγές ζεύγος κατά Bronstend-Lowry:
14.

Όξινο είναι το υδατικό διάλυμα της ένωσης:
15.

Σύμφωνα με τη θεωρία Bronstend-Lowry σε υδατικό διάλυμα δρα ως οξύ το ιόν:
16.

Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να προσθέσουμε σε υδατικό διάλυμα της ασθενούς βάσης ΝΗ3 ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ιοντισμού.
17.

Η σταθερά γινομένου ιόντων του νερού Κw μεταβάλλεται αν:
18.

Σε βασικό (αλκαλικό) διάλυμα ισχύει:
19.

Σε αραιό υδατικό διάλυμα CH3COOH όγκου V1 με βαθμό ιοντισμού α1 (α1<0,1) προσθέτουμε νερό σε σταθερή θερμοκρασία μέχρι ο τελικός όγκος του διαλύματος να γίνει 100V1. O βαθμός ιοντισμού α2 στο αραιωμένο διάλυμα είναι (θ=σταθερή 25οC).
20.

Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται το pH υδατικού διαλύματος (θ=σταθερή 25οC)
Loading...