Επαναληπτικό 1ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 4

1.

Η ποσότητα του DNA είναι διαφορετική στα διάφορα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου
2.

Τα χρωμοσώματα αποτελούνται πάντοτε από δύο μόρια DNA 
3.

Κατά τη μεσόφαση, η χρωματίνη έχει συνεχώς τη μορφή ινιδίων
4.

Ο προσανατολισμός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας είναι 5΄→3΄, ενώ ο δεσμός που ενώνει μεταξύ τους δύο διαδοχικά νουκλεοτίδια ονομάζεται 3΄-  5΄φωσφοδιεστερικός δεσμός
5.

Στα φυσιολογικά σωματικά κύτταρα του ανθρώπου περιέχονται 44 και στους γαμέτες 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα 
6.

Οι φυσιολογικοί γαμέτες περιέχουν ζεύγη αλληλόμορφων γονιδίων
7.

Όλα τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν ίδιο αριθμό νουκλεοτιδίων στον πυρήνα τους
8.

Όλα τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν ίδιο αριθμό μορίων DNA στον πυρήνα τους
9.

Όλα τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν Υ φυλετικό χρωμόσωμα
10.

Ένα ωάριο μίας γυναίκας περιέχει τη μισή ποσότητα γενετικού υλικού με ένα σωματικό κύτταρό της που βρίσκεται στη μετάφαση της μίτωσης
11.

Η αναλογία (A + G) / (T + C ) των μορίων DNA διαφέρει από είδος σε είδος και σχετίζεται με το είδος του οργανισμού  
12.

Τα ανθρώπινα σωματικά κύτταρα δεν περιέχουν κυκλικά μόρια DNA 
13.

Το γονιδίωμα αποτελεί το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού
14.

Στο γονιδίωμα ενός οργανισμού περιέχονται όλα τα γονίδιά του
15.

Η μεταφορά δίκλωνου DNA σε περιβάλλον με 35S και η αντιγραφή του μεταβάλλουν την αναλογία ραδιενεργών/μη ραδιενεργών στοιχείων στα θυγατρικά μόρια σε σχέση με το αρχικό
16.

Το γενετικό υλικό του πνευμονιόκοκκου είναι κυκλικό μόριο DNA
17.

Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA η μια αλυσίδα έχει προσανατολισμό            5΄→ 3΄και η συμπληρωματική της 3΄→ 5΄
18.

Όλα τα θηλυκά άτομα έχουν ΧΧ  χρωμοσωμική σύσταση 
19.

Το μιτοχονδριακό DNA κληροδοτείται από τη μητέρα σε όλα της τα παιδιά, ενώ το Υ χρωμόσωμα κληροδοτείται από τον πατέρα προς όλους τους γιους
20.

Στα σωματικά κύτταρα των ανδρών υπάρχει μικρότερος αριθμός νουκελοτιδίων συγκριτικά με τις γυναίκες
21.

Ο όρος «αδελφές χρωματίδες»χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα, τόσο κατά τη μεσόφαση μετά την αντιγραφή όσο και κατά τη μίτωση,για όσο διάστημα αυτές παραμένουν ενωμένες
22.

Ιχνηθέτηση αποτελεί η σήμανση μορίων με ραδιενεργά ισότοπα,με φθορίζουσες ουσίες ή χρωστικές
23.

Η επώαση των κυττάρων με υποτονικό διάλυμα κατά τη δημιουργία καρυότυπου αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων που βρίσκονται στη μετάφαση
24.

Το χρωμόσωμα 21 είναι μεγαλύτερο από το χρωμόσωμα 1
25.

Ένα ζεύγος μεταφασικών χρωμοσωμάτων περιέχει 2 φορές την ίδια ακριβώς γενετική πληροφορία
26.

Ένα χρωμόσωμα είναι μεγαλύτερο από ένα γονίδιο και ένα γονίδιο είναι μεγαλύτερο από ένα νουκλεόσωμα
27.

Σε ένα χρωμόσωμα είναι δυνατό να περιέχονται πολλά γονίδια 
28.

Το μιτοχονδριακό DNA μπορεί να είναι κυκλικό ή γραμμικό, το DNA των χλωροπλαστών είναι πάντοτε κυκλικό
29.

Στο μιτοχονδριακό DNA περιέχονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τη σύνθεση μικρού αριθμού πρωτεϊνών
30.

Δίκλωνο κυκλικό μόριο RNA δεν συναντάται πουθενά στον φυσικό μας κόσμο, ενώ μονόκλωνο γραμμικό μόριο RNA υπάρχει σε όλα τα κύτταρα
Loading...