Επαναληπτικό 1ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 7

1.

Οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεϊνες, επειδή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού τεσσάρων μόνο νουκλεοτιδίων
2.

Η ποσότητα του DNA είναι σταθερή και δε μεταβάλλεται ανάλογα με τις αλλαγές του περιβάλλοντος
3.

Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός ονομάζεται 3΄-5΄, επειδή το υδροξύλιο του 3΄άνθρακα της πεντόζης συνδέεται με τη φωσφορική ομάδα του 5΄άνθρακα του επόμενου νουκλεοτιδίου με δεσμούς υδρογόνου
4.

Το γενετικό υλικό ενός γαμέτη του ανθρώπου είναι ένα δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA μήκους περίπου 1 mm
5.

Στο στάδιο της μετάφασης, οι αδελφές χρωματίδες συσπειρώνονται και αποκτούν μέγιστο βαθμό συσπείρωσεις, με αποτέλεσμα να είναι εύκολο να παρατηρηθούν με το οπτικό μικροσκόπιο
6.

Η ανάλυση των ενζύμων της αντιγραφής του DNA είναι ένα τυπικό in vivo παράδειγμα, δηλαδή μια βιολογική διαδικασία που πραγματοποιείται στο δοκιμαστικό σωλήνα
7.

Ένα νουκλεοτίδιο του DNA αποτελείται από μία πεντόζη, τη δεοξυριβόζη, ενωμένη με μία φωσφορική ομάδα και μία αζωτούχο βάση, που μπορεί να είναι: αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C), ουρακίλη (U)
8.

Ανάμεσα στην αδενίνη και στη θυμίνη σχηματίζονται δύο δεσμοί υδρογόνου, ενώ ανάμεσα στη γουανίνη και στην κυτοσίνη σχηματίζονται τρεις δεσμοί υδρογόνου
9.

Κάθε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα του DNA μπορεί να χρησιμεύει ως καλούπι για τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής αλυσίδας με τρόπο ώστε να σχηματίζονται δύο δίκλωνα αριστερόστροφα μόρια DNA πανομοιότυπα μεταξύ τους αλλά και με το μητρικό μόριο
10.

Ο Griffith με τα πειράματά του διαπίστωσε ότι το συστατικό που προκαλούσε το μετασχηματισμό των αδρών βακτηρίων σε λεία ήταν το DNA
11.

Με τον αυτοδιπλασιασμό του DNA εξασφαλίζονται η διατήρηση και η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισμό σε οργανισμό
12.

Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA με διάφορα μεγέθη, τα οποία παρατηρούμε σε πολλά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό μόριο DNA
13.

Το φυσιολογικό μεταφασικό χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, οι οποίες συγκρατούνται στο κεντρομερίδιο. Το κεντρομερίδιο είναι μια δομή από πρωτεϊνες που «διαιρεί» κάθε χρωματίδα σε δύο βραχίονες, ένα μεγάλο και ένα μικρό
14.

Η προέλευση των μιτοχονδριακών γονιδίων είναι μητρική, επειδή το ζυγωτό των ανώτερων οργανισμών περιέχει μόνο τα μιτοχόνδρια που προέρχονται από το ωάριο
15.

Τα ινίδια χρωματίνης δεν είναι ορατά, ως μεμονωμένες δομές, με το οπτικό μικροσκόπιο κατά τη μεσόφαση, επειδή το γενετικό υλικό έχει μικρό βαθμό συσπείρωσης
16.

Οι δύο αλυσίδες του RNA είναι αντιπαράλληλες, δηλαδή το 3΄άκρο της μιας είναι απέναντι από το 5΄άκρο της άλλης
17.

Οι ερευνητές Avery, Mac-Leod και McCarty επανέλαβαν τα πειράματα του Griffith και διαχώρισαν τα συστατικά των νεκρών λείων βακτηρίων σε υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λιπίδια, RNA, DNA κτλ. και διαπίστωσαν ποιο είχε την ικανότητα μετασχηματισμού
18.

Ένα νουκλεόσωμα αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης και αποτελείται από DNA μήκους 156 ζευγών βάσεων και από δέκα μόρια ιστονών
19.

Όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ένας οργανισμός, τόσο περισσότερο DNA περιέχει σε κάθε κύτταρό του, δηλαδή η ποσότητα του DNA είναι συνήθως ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού
20.

Οι δεσμοί υδρογόνου που αναπτύσσονται μεταξύ των αζωτούχων βάσεων σε ένα μόριο DNA σταθεροποιούν την πρωτοταγή δομή του μορίου
21.

Τα πλασμίδια των βακτηρίων έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο, καθώς επίσης και να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό τόσο μεταξύ τους όσο και με το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου
22.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό κατανέμεται στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων
23.

Το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών κωδικοποιεί μικρό αριθμό πρωτεϊνών οι οποίες είναι σχετικές με την οξειδωτική φωσφορυλίωση και την πρωτεϊνοσύνθεση
24.

Η χρήση ακτίνων Χ βοήθησε να αποδειχτεί ότι η αναλογία των βάσεων [(A + T) / (G + C)] στο μόριο του DNA διαφέρει από είδος σε είδος και σχετίζεται με το είδος του οργανισμού
25.

Για την κατασκευή καρυοτύπου, τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα, τα χρωμοσώματά τους απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και τέλος, αφού χρωματιστούν με ειδικές χρωστικές ουσίες, παρατηρούνται στο μικροσκόπιο
26.

Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών είναι απλοειδείς, περιέχουν δηλαδή τη μισή ποσότητα DNA από τα σωματικά κύτταρα, τα οποία είναι διπλοειδή
27.

Στους περισσότερους οργανισμούς το μιτοχονδριακό DNA είναι γραμμικό, σε ορισμένα όμως κατώτερα πρωτόζωα είναι ένα κυκλικό μόριο22
28.

Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό του μορίου και είναι υδρόφοβος, ενώ προς το εσωτερικό της βρίσκονται οι αζωτούχες βάσεις, που είναι υδρόφιλες
Loading...