Επαναληπτικό 1ου Κεφαλαίου (2)

1.

Στα πειράματά του ο Griffith χρησιμοποίησε 
2.

Οι Hershey και Chase
3.

Τα πλασμίδια
4.

Στον καρυότυπο ενός άνδρα παρατηρούνται
5.

Το γενετικό υλικό των χλωροπλαστών είναι
6.

Μια πολυνουκλεοτική αλυσίδα έχει
7.

Η αζωτούχος βάση ενός νουκλεοτιδίου βρίσκεται
8.

Το γενετικό υλικό των βακτηρίων είναι
9.

Τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα ενός άνδρα είναι
10.

Το νουκλεόσωμα αποτελείται από 
Loading...