Επαναληπτικό 1ου Κεφαλαίου (3)

1.

Βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης και λειτουργική μονάδα της γενετικής πληροφορίας αποτελούν αντίστοιχα
2.

Η ποσότητα του DNA 
3.

Στο μόριο του DNA ένα νουκλεοτίδιο συνδέεται με το επόμενό του
4.

Στα πλασμίδια υπάρχουν γονίδια που
5.

Κυκλικό είναι σε κάθε περίπτωση το DNA των
6.

Ο αριθμός μορίων DNA που υπάρχουν στον πυρήνα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου σχετίζεται με
7.

Ο καρυότυπος δύο φυσιολογικών ατόμων του ιδίου είδους
8.

Ποιο από τα είδη περιέχει περισσότερα μόρια DNA στον πυρήνα ενός γαμέτη του;
9.

Το φύλο ενός ανθρώπου με ΧΧΥ, ΧΟ κι ΧΥΥ φυλετικά χρωμοσώματα είναι
10.

Για το DNA ενός κυττάρου ισχύει: A + G = 2500.Το σύνολο των βάσεων του μορίου είναι 
11.

Εάν στη μία αλυσίδα μορίου DNA είναι A + T ⁄  G +C = 3 ⁄ 7, για τη συμπληρωματική αλυσίδα του μορίου θα ισχύει

 

 

 
12.

Ο βάτραχος είναι είδος με 20 χρωμοσώματα.Στον καρυότυπό του παρατηρούνται 
13.

Το κύριο DNA των βακτηρίων είναι 
14.

Ο Knut είναι μία πολική αρκούδα στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου και το είδος του χαρακτηρίζεται από 74 χρωμοσώματα.Ο Bao-Bao είναι ένα πάντα (panda) που ζει επίσης στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου και το είδος του χαρακτηρίζεται από 42 χρωμοσώματα.Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό;
15.

Μία ιδιότητα που οφείλεται σε γονίδιο του μιτοχονδριακού DNA κληρονομείται
Loading...