Επαναληπτικό 1ου κεφαλαίου

1.

Ο γενικός μοριακός τύπος των κορεσμένων μονοσθενών κετονών είναι:
2.

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων έχει μοριακό τύπο:
3.

Τα συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν στον μοριακό τύπο C4H9CI είναι:
4.

Δεν έχει συντακτικά ισομερή η ένωση:
5.

Η προπανάλη και το χλωροαιθάνιο είναι κορεσμένες οργανικές ενώσεις.
6.

Η ένωση με μοριακό τύπο CH2 = CHCH2CH2OH ονομάζεται, κατά IUPAC, 1 – βουτεν – 4 – όλη.
7.

Η ένωση με μοριακό τύπο C4H7CI ανήκει στη ομόλογη σειρά των αλκυλαλογονιδίων.
8.

Το 1-βουτίνιο δεν έχει συντακτικά ισομερή αλυσίδας.
9.

Το βουτανικό οξύ δεν έχει συντακτικά ισομερή θέσης.
10.

Ποιος από τους επόμενους χημικούς τύπους άκυκλων οργανικών ενώσεων αντιστοιχεί σε κορεσμένη μονοσθενή κετόνη;
11.

Δύο ή περισσότερες οργανικές ενώσεις είναι ισομερείς όταν έχουν:
12.

Οι ενώσεις 2 – βουτανόλη και μεθυλο προπυλο αιθέρας:
13.

Από τους υδρογονάθρακες C2H4 , C3H6  και C4H8 μεγαλύτερη % w/w περιεκτικότητα σε άνθρακα έχει:
14.

Όλα τα αλκαδένια έχουν συντακτικά ισομερή.
15.

Όταν δύο οργανικές ενώσεις έχουν στο μόριό τους τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα και διαφορετική χαρακτηριστική ομάδα, είναι ισομερείς ενώσεις.
16.

Όλα τα αλκίνια έχουν την ίδια % w/w περιεκτικότητα σε άνθρακα.
17.

Ο δεσμός C  –  C είναι πιο σταθερός από τον δεσμό Si – Si.
18.

Οι ενώσεις CH3OH και CH3CH2OH ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά, επομένως έχουν τις ίδιες χημικές ιδιότητες.
Loading...