Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 1

1.

Η αντιγραφή πραγματοποιείται με ημισυντηρητικό τρόπο
2.

Τα δύο νέα θυγατρικά μόρια DNA που προκύπτουν από την αντιγραφή είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους και αποτελούνται από 1 παλιά και 1 νέα αλυσίδα
3.

Τα βασικά στάδια της αντιγραφής παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες στα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά κύτταρα
4.

Στα γραμμικά μόρια DNA υπάρχει μία θέση έναρξης της αντιγραφής
5.

Σε ένα μόριο DNA που απομονώθηκε από ευκαρυωτικό πυρήνα υπάρχουν πολλές θέσεις έναρξης της αντιγραφής
6.

Στα πλασμίδια υπάρχουν πολλές θέσεις έναρξης της αντιγραφής
7.

Το πρώτο ένζυμο της αντιγραφής είναι το πριμόσωμα
8.

Οι DNA ελικάσες σπάνε δεσμούς υδρογόνου και φωσφοδιεστερικούς δεσμούς
9.

Κατά την αντιγραφή ενός μορίου DNA γίνεται σύνθεση και τμημάτων RNA
10.

Το πριμόσωμα συνθέτει τα πρωταρχικά τμήματα
11.

Η DNA πολυμεράση μπορεί να αντικαθιστά νουκλεοτίδια
12.

Η DNA δεσμάση κάνει επιδιόρθωση των σφαλμάτων της αντιγραφής
13.

Η DNA δεσμάση ενώνει τα τμήματα του DNA που προέρχονται από διαδοχικές θέσεις έναρξης της αντιγραφής
14.

Τα επιδιορθωτικά ένζυμα συνθέτουν φωσφοδιεστερικούς δεσμούς
15.

Η DNA πολυμεράση συνθέτει DNA με κατεύθυνση 5΄→ 3΄
16.

Η DNA πολυμεράση ενώνει τη δεοξυριβόζη του 1ου νουκλεοτιδίου με τη φωσφορική ομάδα του επόμενου
17.

Η μεταγραφή και η μετάφραση αποτελούν την έκφραση της γενετικής πληροφορίας
18.

Στα προκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν 4 είδη RNA
19.

Το snRNA βρίσκεται στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων
20.

Η RNA πολυμεράση συνδέεται στον υποκινητή του γονιδίου
21.

Η RNA πολυμεράση, ο υποκινητής και οι μεταγραφικοί παράγοντες είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής
22.

Υποκινητής υπάρχει πριν από κάθε γονίδιο
23.

Υποκινητής υπάρχει πριν από κάθε προκαρυωτικό γονίδιο
24.

Υποκινητής υπάρχει πριν από κάθε ευκαρυωτικό γονίδιο
25.

Η RNA πολυμεράση προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα των δύο αλυσίδων του μορίου DNA
26.

Η RNA πολυμεράση μεταγράφει την κωδική αλυσίδα του γονιδίου
27.

Η RNA πολυμεράση συνθέτει RNA με κατεύθυνση 5΄→ 3΄
28.

Η μεταγραφή ξεκινάει από το 5΄άκρο της μη κωδικής αλυσίδας του DNA
29.

Το προϊόν της μεταγραφής είναι το mRNA
30.

Το ευκαρυωτικό γονίδιο έχει συνήθως εσώνια και εξώνια
Loading...