Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 10

1.

Ημισυντηρητικός είναι ο μηχανισμός αντιγραφής από τον οποίο προκύπτουν δύο νέα μόρια πανομοιότυπα με το αρχικό και μεταξύ τους
2.

Τα βασικά στάδια της αντιγραφής εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες στα ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά κύτταρα, αν και έχουν μελετηθεί εκτενέστερα στα ευκαρυωτικά κύτταρα
3.

Οι DNA ελικάσες είναι ένζυμα τα οποία σπάνε τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των δύο πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων του DNA, με αποτέλεσμα να ανοίγει η διπλή έλικα και να δημιουργούνται θηλιές
4.

Τα πρωταρχικά τμήματα είναι πολλά ένζυμα τα οποία συνθέτουν στις θέσεις έναρξης αντιγραφής μικρά τμήματα RNA,συμπληρωματικά στις μητρικές αλυσίδες του DNA
5.

Τα κύρια ένζυμα της αντιγραφής είναι οι DNA πολυμεράσες, οι οποίες, μεταξύ των άλλων επιδιορθώνουν λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής
6.

Οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν μόνο προς μία κατεύθυνση και μπορούν να τοποθετούν ριβονουκλεοτίδια στο 3΄ελεύθερο άκρο του σακχάρου του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας
7.

Η σύνδεση των τμημάτων της ασυνεχούς αλυσίδας, αλλά και των τμημάτων που προκύπτουν από τις θέσεις έναρξης αντιγραφής γίνεται από το ένζυμο DNA δεσμάση
8.

Το πρώτο βήμα για την έκφραση της πληροφορίας που υπάρχει αποθηκευμένη στο γενετικό υλικό ενός κυττάρου επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της αντιγραφής
9.

Γονίδιο είναι κάθε τμήμα του DNA που μπορεί να μεταγραφεί σε mRNA
10.

Η αντίστροφη μεταγραφάση είναι ένα ένζυμο που καταλύει τη σύνθεση RNA από DNA
11.

Το ριβοσωμικό RNA συνδέεται με πρωτεϊνες και σχηματίζει ριβοσώματα
12.

Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια, τα οποία συνίστανται από μικρά μόρια snRNA και πρωτεϊνες, καταλύουν την ωρίμανση του mRNA κόβοντας τα εξώνια και συρράπτοντας τα εσώνια μεταξύ τους
13.

Οι RNA πολυμεράσες είναι ένζυμα που φέρουν μια εξειδικευμένη περιοχή, τον υποκινητή, με τη βοήθεια του οποίου προσδένονται σε ειδικές περιοχές του DNA
14.

Η σύνθεση κάθε μορίου RNA σταματά σε ειδικές περιοχές του γονιδίου, οι οποίες ονομάζονται αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής
15.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, η μετάφραση του mRNA είναι δυνατόν να γίνεται ταυτόχρονα με τη μεταγραφή, επειδή στα κύτταρα αυτά δεν υπάρχει πυρηνική μεμβράνη
16.

Το πρόδρομο mRNA, το οποίο απαντάται σε όλα τα κύτταρα, περιέχει και εξώνια και εσώνια
17.

Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης δεοξυριβονουκλεοτιδίων με αμινοξέα πρωτεϊνών
18.

Επειδή κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει μόνο σε ένα κωδικόνιο, ο γενετικός κώδικας είναι μη επικαλυπτόμενος
19.

Τα αντικωδικόνια είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του tRNA τα οποία προσδένονται με το αντίστοιχο κωδικόνιο του mRNA
20.

Όταν το mRNA προσδένεται στη μεγάλη υπομονάδα του ριβοσώματος και στη συνέχεια προσδένεται σε αυτά και το tRNA που μεταφέρει τη μεθειονίνη, σχηματίζεται το σύμπλοκο έναρξης
21.

Στο οπερόνιο της λακτόζης, μετά τα δομικά γονίδια συναντάμε κατά σειρά ένα ρυθμιστικό γονίδιο, τον υποκινητή και το χειριστή
22.

Κατά τη γονιδιακή έκφραση,το επίπεδο μεταγραφής και το επίπεδο μετάφρασης τα συναντάμε και στους ευκαρυωτικούς και στους προκαρυωτικούς οργανισμούς
23.

Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια οικονομική διαδικασία, επειδή πολλά mRNA μπορούν να μεταγράφονται από ένα γονίδιο, αλλά και επειδή ένα mRNA μπορεί να μεταφράζεται από πολλά ριβοσώματα
24.

Το οπερόνιο της λακτόζης δε μεταγράφεται, ούτε μεταφράζεται όταν η πρωτεϊνη-καταστολέας προσδένεται στο χειριστή, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του υποκινητή και του ρυθμιστικού γονιδίου
25.

Στα προκαρυωτικά κύτταρα, κατά τη γονιδιακή ρύθμιση δε συναντάμε το επίπεδο μετά τη μετάφραση και το επίπεδο της μετάφρασης
Loading...