Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 2

1.

Τα εξώνια μεταγράφονται αλλά δεν μεταφράζονται
2.

Το πρόδρομο mRNA εντοπίζεται στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτικών κυττάρων
3.

Στο ώριμο mRNA υπάρχουν περιοχές που δεν μεταφράζονται
4.

Τα ευκαρυωτικά και τα προκαρυωτικά γονίδια είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα
5.

Στα ασυνεχή γονίδια υπάρχουν εσώνια και εξώνια
6.

Τα γονίδια μερικών ιών μπορεί να είναι ασυνεχή
7.

Η ωρίμανση του πρόδρομου mRNA πραγματοποιείται από τα snRNA και μερικές πρωτεϊνες 
8.

Το ώριμο mRNA μεταφέρεται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα για να μεταφραστεί
9.

Η αλληλουχία των βάσεων του mRNA καθορίζει την αλληλουχία των αμινοξέων της πρωτεϊνης που κωδικοποιείται από το γονίδιο
10.

Ο αριθμός των διαφορετικών αμινοξέων που συγκροτούν τις πρωτεϊνες είναι 20
11.

Ένα κωδικόνιο είναι μια τριπλέτα αμινοξέων
12.

Στο γενετικό κώδικα υπάρχουν συνολικά 64 κωδικόνια
13.

Ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής,δηλαδή το mRNA διαβάζεται ανά τρία νουκλεοτίδια,χωρίς να παραλείπεται κάποιο
14.

Η μεθειονίνη και η τρυπτοφάνη κωδικοποιούνται από 2-6 κωδικόνια
15.

Η παρουσία των κωδικονίων λήξης οδηγεί στον τερματισμό της μεταγραφής του γονιδίου και στον τερματισμό της μετάφρασης
16.

Ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται στο mRNA και στη μη κωδική αλυσίδα του DNA
17.

Το τμήμα του γονιδίου, και του mRNA του που κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα,αρχίζει με το κωδικόνιο έναρξης και τελειώνει με το κωδικόνιο λήξης
18.

Η μετάφραση του mRNA πραγματοποιείται στα ριβοσώματα με τη βοήθεια των tRNA, αρκετών πρωτεϊνών, ενέργειας αλλά και του DNA
19.

Τα ριβοσώματα μπορούν και χρησιμοποιούνται για τη μετάφραση οποιουδήποτε mRNA
20.

Σε κάθε ριβόσωμα υπάρχουν δύο υπομονάδες, μια μικρή και μια μεγάλη
21.

Στη μικρή υπομονάδα του ριβοσώματος υπάρχουν δύο θέσεις πρόσδεσης του mRNA
22.

Στη μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα υπάρχουν δύο θέσεις εισδοχής tRNA
23.

Η μικρή ριβοσωμική υπομονάδα προσδένεται στο 1ο κωδικόνιο του mRNA
24.

Το σύμπλοκο έναρξης της μετάφρασης περιλαμβάνει το mRNA,το tRNA της μεθειονίνης και το ριβόσωμα
25.

Όλες οι πρωτεϊνες αμέσως μετά τη μετάφρασή τους έχουν ως πρώτο αμινοξύ τη μεθειονίνη
26.

Η μεθειονίνη είναι το 1ο αμινοξύ σε κάθε λειτουργική πρωτεϊνη
27.

Μεταξύ των αμινοξέων κατά την πρωτεϊνοσύνθεση αναπτύσσονται         3΄- 5΄φωσφοδιεστερικοί δεσμοί
28.

Το ριβόσωμα κινείται προς το 3΄άκρο του mRNA κατά την πρωτεϊνοσύνθεση
29.

Κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης το ριβόσωμα κινείται κατά μήκος του mRNA κάθε φορά κατά ένα κωδικόνιο
30.

Το τελευταίο αμινοξύ μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας βρίσκεται στο καρβοξυλικό της άκρο
Loading...