Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 7

1.

Η αντιγραφή συμβαίνει μία φορά κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου,ενώ η μεταγραφή πολλές
2.

Στη ζωή ενός κυττάρου, η αντιγραφή προηγείται χρονικά από τη μεταγραφή
3.

Σε κάθε νέα αλυσίδα που δημιουργείται κατά την αντιγραφή, υπάρχουν τόσο συνεχή όσο και ασυνεχή τμήματα
4.

Σε κάθε μισή θηλιά που σχηματίζεται κατά την αντιγραφή του DNA, η σύνθεση στη μία αλυσίδα είναι συνεχής και στην άλλη ασυνεχής
5.

Μετά την αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA σε ένα ανθρώπινο κύτταρο, η πιθανότητα λάθους είναι 1 στις 10.000
6.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, η αντιγραφή γίνεται αποκλειστικά στον πυρήνα και η μετάφραση στο κυτταρόπλασμα
7.

Όλοι οι RNA ιοί διαθέτουν αντίστροφη μεταγραφάση
8.

Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο μολυσμένο από ιό, είναι δυνατό να ανιχνευθούν 5 διαφορετικά είδη RNA
9.

Για κάθε γονίδιο ευκαρυωτικού κυττάρου υπάρχουν αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, αλλά σε κάθε γονίδιο δεν υπάρχουν κωδικόνια λήξης
10.

Το ώριμο mRNA αποτελείται αποκλειστικά από εξώνια 
11.

Το ώριμο mRNA αποτελείται αποκλειστικά από εξώνια και, για τον λόγο αυτό, μεταφράζεται πλήρως
12.

Δύο μόρια tRNA με ίδιο αντικωδικόνιο μεταφέρουν απαραίτητα το ίδιο αμινοξύ
13.

Δύο μόρια tRNA με διαφορετικό αντικωδικόνιο μεταφέρουν απαραίτητα διαφορετικό αμινοξύ
14.

Κατά την επιμήκυνση πολυπεπτιδικής αλυσίδας 50 αμινοξέων στο ριβόσωμα εισήλθαν 50 μόρια tRNA
15.

Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν μεταγραφικούς παράγοντες
16.

Ένα ηπατικό και ένα μυϊκό κύτταρο ενός οργανισμού διαθέτουν ίδια γονίδια, ίδιους υποκινητές αλλά διαφορετικό συνδυασμό μεταγραφικών παραγόντων 
17.

Κατά τη διαδικασία της καρκινογένεσης, τα κύτταρα μεταξύ άλλων εκτρέπονται από τη φυσιολογική γονιδιακή τους ρύθμιση
18.

Η απομάκρυνση αμινοξέων από το αρχικό αμινικό άκρο πολυπεπτιδικής αλυσίδας αποτελεί μετα-μεταφραστική τροποποίηση
19.

Όλα τα σωματικά κύτταρα ενός ατόμου περιέχουν όλα τα γονίδιά του, αλλά σε κάθε τύπο εκφράζονται μόνο μερικά από αυτά
20.

Ένα ηπατικό και ένα νευρικό κύτταρο ενός ατόμου είναι τόσο διαφορετικά, διότι δεν εκφράζεται κανένα κοινό γονίδιο σε αυτά
21.

Στο σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης περιλαμβάνεται το ριβόσωμα, το mRNA και το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ μεθειονίνη
22.

Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης όλα τα tRNA απομακρύνονται από την πρώτη θέση εισδοχής, δηλαδή τη θέση που βρίσκεται προς το 5΄άκρο του mRNA
23.

Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης όλα τα tRNA εισέρχονται στο ριβόσωμα στη δεύτερη θέση εισδοχής, δηλαδή τη θέση που βρίσκεται προς το 3΄άκρο του mRNA
24.

Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, το mRNA κινείται ώστε να αλλάζει σταδιακά θέσεις ως προς το ριβόσωμα
25.

Στα βακτήρια, η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης αποσκοπεί στην προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον
26.

Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, η γονιδιακή ρύθμιση είναι ανεξάρτητη των περιβαλλοντικών συνθηκών και αποσκοπεί στην κυτταρική διαφοροποίηση
27.

Μετάλλαξη στον χειριστή του οπερόνιου της λακτόζης, που καθιστά αδύνατη τη σύνδεσή του με τον καταστολέα, συνεπάγεται τον θάνατο του βακτηρίου σε περιβάλλον με μόνη πηγή άνθρακα τη λακτόζη
28.

Μετάλλαξη στο ρυθμιστικό γονίδιο του οπερόνιου της λακτόζης, που καθιστά αδύνατη τη σύνδεση του καταστολέα με τη λακτόζη ενώ επιτρέπει τη σύνδεσή του με τον χειριστή, συνεπάγεται τον θάνατο του βακτηρίου σε περιβάλλον με μόνη πηγή άνθρακα τη λακτόζη
29.

Η λακτόζη είναι ο επαγωγέας του οπερόνιού της και η γλυκόζη ο καταστολέας του
Loading...