Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (5)

1.

Δεν δημιουργούν φωσφοδιεστερικούς δεσμούς
2.

Υπάρχουν μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα και όχι στα προκαρυωτικά
3.

Ασυνεχή είναι τα γονίδια
4.

Αλληλουχίες DNA που μεταγράφονται αλλά δεν μεταφράζονται είναι
5.

Φωσφοδιεστερικοί δεσμοί διασπώνται από 
6.

Κατά το διάβασμα του mRNA δεν παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο. Αυτό σημαίνει ότι ο γενετικός κώδικας είναι
7.

Η αλληλουχία λήξης της μεταγραφής
8.

Προκειμένου να ξεκινήσει η σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας
9.

Ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται
10.

Στο σύμπλοκο έναρξης της μετάφρασης δεν ανήκει
11.

Κατά την πρωτεϊνοσύνθεση το ριβόσωμα μετακινείται από
12.

Η αλληλουχία του αντικωδικονίου ενός tRNA είναι συμπληρωματική με
13.

Για το μεταφορικό tRNA ισχύει ότι 
14.

Κατά την επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας τα διαδοχικά αμινοξέα συνδέονται μεταξύ τους με
15.

Με βάση το αμινοξύ που μεταφέρουν,ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών tRNA είναι 
16.

Με βάση το αντικωδικόνιο που φέρουν, ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών tRNA είναι
17.

Εάν όλα τα κωδικόνια ενός μορίου mRNA αποτελούνται από 192 βάσεις, τότε ο αριθμός των tRNA τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάφρασή του θα είναι 
18.

Τα διαφορετικά μόρια mRNA που προκύπτουν από τα δομικά γονίδια του οπερονίου της λακτόζης είναι
19.

Τα οπερόνια
20.

Το οπερόνιο της λακτόζης, μεταξύ των άλλων, περιέχει
21.

Στο οπερόνιο της λακτόζης η αλληλουχία που κωδικοποιεί τον καταστολέα είναι
22.

Στο ρυθμιστικό μηχανισμό διάσπασης της λακτόζης ο καταστολέας του οπερονίου της λακτόζης είναι
23.

Το μόριο του mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή των τριών δομικών γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης
24.

Σε ένα μόριο mRNA από προκαρυωτικό κύτταρο υπάρχουν πάντα
25.

Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στο επίπεδο μετά τη μεταγραφή περιλαμβάνει
Loading...