Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (8)

1.

Τι ώθησε τους Watson και Crick να διατυπώσουν ότι το ειδικό ζευγάρωμα μεταξύ των βάσεων του DNA προτείνει έναν απλό μηχανισμό αντιγραφής του γενετικού υλικού
2.

Για ποιο λόγο ο μηχανισμός της αντιγραφής έχει μελετηθεί καλύτερα στα προκαρυωτικά κύτταρα απ’ ό,τι στα ευκαρυωτικά
3.

Αν και η δομή της διπλής έλικας και ο ημισυντηρητικός τρόπος διπλασιασμού του DNA δείχνουν ότι ο μηχανισμός αντιγραφής είναι απλός, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι αυτός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος επειδή τα ειδικά ένζυμα καταλύουν τις χημικές αντιδράσεις
4.

Το DNA στα κύτταρα των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών αντιγράφεται πολύ γρήγορα, επειδή
5.

Τα ένζυμα που βοηθούν να ξετυλιχτούν οι δύο αλυσίδες στη θέση έναρξης της αντιγραφής είναι
6.

Ποια είναι η δομή του πριμοσώματος
7.

Τα πρωταρχικά τμήματα είναι
8.

Η αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό
9.

Τα λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής διορθώνονται από
10.

Η αντίστροφη μεταγραφάση είναι ένα ένζυμο που καταλύει
11.

Ποια μόρια μεταφέρουν την πληροφορία του DNA για την παραγωγή ενός πολυπεπτιδίου
12.

Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια είναι
13.

Ποια από τα παρακάτω νουκλεϊκά οξέα συναντάμε στους προκαρυωτικούς οργανισμούς
14.

Οι RNA πολυμεράσες
15.

Για ποιο λόγο στους προκαρυωτικούς οργανισμούς το mRNA μπορεί και αρχίζει να μεταφράζεται πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του
16.

Ποιες περιοχές του mRNA ονομάζονται εσώνια
17.

Τι ονομάζεται γενετικός κώδικας
18.

Με τον όρο «κωδικόνιο» εννοούμε πάντοτε
19.

Συνώνυμα είναι τα κωδικόνια
20.

Ο γενετικός κώδικας είναι μη επικαλυπτόμενος, επειδή
21.

Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων
Loading...