Επαναληπτικό 4ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 1

1.

Η επιλογή των βακτηρίων που έχουν προσλάβει ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο λέγεται μετασχηματισμός
2.

Τα βακτήρια-ξενιστές συνήθως έχουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά 
3.

Φορέας κλωνοποίησης μπορεί να είναι πλασμίδιο ή DNA φάγου
4.

Ο όρος κλώνος αναφέρεται σε μια ομάδα πανομοιότυπων μορίων,κυττάρων ή οργανισμών
5.

Η διαδικασία δημιουργίας κλώνου βακτηρίων ονομάζεται κλωνοποίηση 
6.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες καταστρέφουν και το DNA των κυττάρων από τα οποία απομονώνονται
7.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από ιούς
8.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν συγκεκριμένες αλληλουχίες δίκλωνου DNA
9.

Δεν έχει σημασία πόσες φορές διαθέτει ο φορέας κλωνοποίησης την αλληλουχία που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση
10.

Εάν μια αλληλουχία η οποία αναγνωρίζεται από μια περιοριστική ενδονουκλεάση δεν βρίσκεται μέσα σε ένα γονίδιο,τότε το γονίδιο παραμένει λειτουργικό και όταν ενσωματωθεί σε ένα πλασμίδιο και μεταφερθεί σε ένα κύτταρο-ξενιστή
11.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες κόβουν πάντα ανάμεσα σε G και A
12.

Η EcoRI αναγνωρίζει και κόβει μονόκλωνα τμήματα DNA 
13.

Τα μονόκλωνα άκρα των τμημάτων του DNA που προκύπτουν μετά τη δράση της EcoRI είναι AATT και TTAA
14.

Τα βακτήρια χρησιμοποιούνται ως φορείς κλωνοποίησης
15.

Αρκετά βακτήρια με παροδικά διαπερατά σε μακρομόρια κυτταρικά τοιχώματα δεν προσλαμβάνουν το ανασυνδυασμένο DNA 
16.

Για να μετασχηματιστεί ένα βακτήριο πρέπει να γίνει ειδική κατεργασία στο κυτταρικό τοίχωμά του 
17.

Μεγάλο ποσοστό των ανασυνδυασμένων πλασμιδίων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα-ξενιστές μετά από κατάλληλη κατεργασία
18.

Η αντίστροφη μεταγραφάση έχει απομονωθεί από βακτήρια
19.

Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει το DNA των γονιδίων που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κύτταρα ενός οργανισμού 
20.

Όλα τα κομμάτια DNA του οργανισμού δότη σε μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχουν ολόκληρα γονίδια
21.

Η αλληλουχία ενός υποκινητή μπορεί να απομονωθεί και να κλωνοποιηθεί σε μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη
22.

Η κατασκευή βιβλιοθήκης (γονιδιωματικής ή cDNA) αποτελεί μέθοδο in vivo κλωνοποίησης γενετικού υλικού, ενώ η PCR αποτελεί μέθοδο in vitro κλωνοποίησης γενετικού υλικού
23.

Για να γίνει επιλογή του κλώνου που φέρει το επιθυμητό γονίδιο χρησιμοποιούνται ειδικοί ανιχνευτές
24.

Κατά την ανίχνευση βακτηριακών κλώνων εφαρμόζεται ο κανόνας της συμπληρωματικότητας των βάσεων
25.

Ο ανιχνευτής ενός κλωνοποιημένου DNA μπορεί να είναι μονόκλωνο DNA ή μονόκλωνο RNA
26.

Τα πλασμίδια χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση μικρών ή μεγάλων τμημάτων DNA
27.

Ο βακτηριοφάγος λ χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης γιατί ενσωματώνει μεγαλύτερα τμήματα DNA από τα πλασμίδια
28.

Για να κατασκευαστεί μια cDNA βιβλιοθήκη απομονώνεται το συνολικό πρόδρομο mRNA ενός οργανισμού
29.

Το cDNA προκύπτει από την αντίστροφη μεταγραφή ενός μορίου mRNA
30.

Η διαδικασία της δημιουργίας (από το ώριμο mRNA) δίκλωνων DNA τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας cDNA βιβλιοθήκης γίνεται in vitro
31.

Η cDNA βιβλιοθήκη περιέχει όλα τα γονίδια ενός οργανισμού
32.

Από διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους προκύπτουν διαφορετικές cDNA βιβλιοθήκες
33.

Αν μας ζητήσουν να απομονώσουμε τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης από μυϊκό κύτταρο θα πρέπει να επιλέξουμε τη δημιουργία cDNA βιβλιοθήκης
34.

Αποδιάταξη επιτυγχάνεται με υψηλή θερμοκρασία
35.

Μία από τις πρακτικές εφαρμογές της PCR είναι η διάγνωση ασθενειών
36.

Οι ανιχνευτές κλωνοποιημένων γονιδίων είναι δίκλωνα μόρια DNA ή RNA
37.

Αποδιάταξη είναι η ένωση δύο συμπληρωματικών μορίων
38.

Η κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης επιλέγεται και σε περιπτώσεις που θέλουμε να μελετήσουμε τμήματα DNA που δεν μεταγράφονται 
39.

Η τεχνική PCR είναι in vitro αντιγραφή του DNA 
40.

Με την PCR έχουμε πολλαπλασιασμό του DNA με τη βοήθεια κυττάρων καλλιέργειας
Loading...