Επαναληπτικό 4ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 3

1.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες κόβουν μονόκλωνα και δίκλωνα DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες
2.

Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI κόβει την αλληλουχία GAATTG και τη συμπληρωματική της μεταξύ G και A
3.

Σε μια cDNA βιβλιοθήκη υπάρχουν αντίγραφα όλων των γονιδίων ενός κυττάρου
4.

Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη αποτελείται από βακτηριακούς κλώνους οι οποίοι περιέχουν όλο το DNA ενός οργανισμού
5.

Η αποδιάταξη των αλυσίδων ενός μορίου DNA γίνεται με χρήση υψηλής θερμοκρασίας ή διάφορων χημικών ουσιών
6.

Η αντίστροφη μεταγραφάση χρησιμοποιείται για την κατασκευή cDNA και γονιδιωματικής βιβλιοθήκης
7.

Ο φάγος λ μπορεί να δέχεται μεγαλύτερα τμήματα DNA από τα πλασμίδια σε πειράματα ανασυνδυασμένου DNA
8.

Για την παραγωγή μιας ανθρώπινης πρωτείνης από βακτήρια χρησιμοποιείται γονιδιωματική βιβλιοθήκη
9.

Τα μόρια που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση κλώνων σε μια βιβλιοθήκη είναι μονόκλωνα μόρια RNA ή DNA  
10.

Η PCR είναι μια μέθοδος κλωνοποίησης
11.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από βακτήρια και ιούς
12.

Η αντίστροφη μεταγραφάση είναι ένζυμο ιών
13.

Το πλασμίδιο που χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης πρέπει να έχει μία φορά την αλληλουχία στόχο της περιοριστικής ενδονουκλεάσης που θα χρησιμοποιηθεί
14.

Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται πλασμίδια και το DNA φάγων 
15.

Η PCR χρησιμοποιείται στην Ιατρική,στην Εγκληματολογία,στην παραγωγή πρωτεϊνών κ.λ.π
16.

Τα βακτήρια-ξενιστές έχουν πλασμίδιο με γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά
17.

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου βακτηριακού κλώνου γίνεται με χρήση αντιβιοτικών 
18.

Υβριδοποίηση είναι η απομάκρυνση των δύο αλυσίδων ενός μορίου DNA μετά από επίδραση με υψηλή θερμοκρασία
19.

Η διαδικασία της υβριδοποίησης ακολουθείται για την απομόνωση ενός συγκεκριμένου κλώνου από μια cDNA βιβλιοθήκη
20.

Η PCR είναι μια in vivo μέθοδος πολλαπλασιασμού αλληλουχιών DNA 
Loading...