Επαναληπτικό 4ου Κεφαλαίου (2)

1.

Φορέας κλωνοποίησης είναι
2.

Μετασχηματισμός είναι
3.

Τα κυκλικά μόρια DNA που αντιγράφονται ανεξάρτητα είναι τα 
4.

Τα βακτηριακά ένζυμα που τεμαχίζουν το DNA σε συγκεκριμένες θέσεις είναι οι 
5.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
6.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
7.

Όταν το ένζυμο EcoRI χρησιμοποιηθεί για το κόψιμο ευκαρυωτικού γονιδιώματος προκύπτουν
8.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες έχουν τη δυνατότητα να κόβουν
9.

Μερικά πλασμίδια φέρουν γονίδιο που σχετίζεται με την ευαισθησία των βακτηρίων σε κάποιο αντιβιοτικό.Αυτό εξυπηρετεί
10.

Το μόριο του DNA που συντίθεται με μήτρα το mRNA και την παρουσία της αντίστροφης μεταγραφάσης ονομάζεται 
11.

Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει
12.

Για την επιλογή ενός κλώνου που περιέχει ένα επιθυμητό γονίδιο
13.

Η αποδιάταξη του DNA γίνεται με
14.

Αποδιάταξη είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 
15.

H PCR είναι μια μέθοδος που επιτρέπει την επιλεκτική αντιγραφή ενός τμήματος DNA 
16.

Τα βακτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως ξενιστές για την κατασκευή μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης
17.

Ο φορέας κλωνοποίησης σε ένα πείραμα ανασυνδυασμένου DNA
18.

Η σύνδεση μονόκλωνων και συμπληρωματικών αλυσίδων DNA ή συμπληρωματικών DNA-RNA ονομάζεται
19.

Όταν επιδράσει η περιοριστική ενδονουκλεάση  EcoRI στην παρακάτω αλληλουχία 3΄-AATCAAGAATTCCCAG-5΄                                                          5΄-TTAGTTCTTAAGGGTC-3΄ 
20.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν συγκεκριμένες αλληλουχίες
Loading...