Επαναληπτικό 4ου Κεφαλαίου (4)

1.

Οι γονιδιωματικές βιβλιοθήκες δύο κυττάρων από διαφορετικούς ιστούς του ίδιου οργανισμού είναι διαφορετικές
2.

Γονιδιωματική βιβλιοθήκη είναι ένας βακτηριακός κλώνος ο οποίος περιέχει ένα τμήμα DNA ενός οργανισμού
3.

Οι περιοριστικές ενδονουκλέασες παράγονται από ευκαρυωτικά κύτταρα
4.

Η PCR χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ενός μορίου DNA, που βρίσκεται ανάμεσα σε πολλά άλλα
5.

Το DNA του πλασμιδίου φορέα πρέπει να έχει μία φορά την αλληλουχία που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση που χρησιμοποιείται για τον ανασυνδυασμό
6.

Μετασχηματισμό ονομάζουμε 
7.

Στην ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA συνέβαλε
8.

Για τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες ισχύει ότι
9.

Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης χρησιμοποιείται για 
10.

Για το σχηματισμό μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται το ένζυμο 
11.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
12.

Σε ένα πείραμα Γενετικής Μηχανικής τα βακτήρια Escherichia coli έχουν ρόλο ως 
13.

Ένας φορέας κλωνοποίησης
14.

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου βακτηριακού κλώνου από μια cDNA βιβλιοθήκη γίνεται με τη χρήση
15.

Για το σχηματισμό μιας cDNA βιβλιοθήκης δεν χρησιμοποιείται το ένζυμο
Loading...