Επαναληπτικό 4ου Κεφαλαίου (7)

1.

Η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης μας επιτρέπει να αντιγράψουμε επιλεκτικά, πολλές φορές, ειδικές αλληλουχίες RNA από ένα σύνθετο μείγμα μορίων DNA-RNA, χωρίς τη μεσολάβηση ζωντανού κυττάρου
2.

Η τεχνική (PCR) χρησιμοποιείται στην Ιατρική για τη διάγνωση ασθενειών όπως το AIDS, στην εγκληματολογία για τη διελεύκανση υποθέσεων και στη μελέτη των απολιθωμάτων
3.

Σήμερα μπορούμε να κατασκευάσουμε in vitro ένα ανασυνδυασμένο μόριο DNA, δηλαδή ένα τεχνητό μόριο DNA που περιέχει γονίδια από δύο ή και περισσότερους οργανισμούς
4.

Το ανασυνδυασμένο DNA μπορεί να μπει σε ένα βακτήριο, αλλά αυτό το γενετικά τροποποιημένο βακτήριο δεν είναι ικανό να αναπαράγεται κληρονομώντας στους απογόνους του τις καινούργιες ιδιότητες
5.

Φορέας κλωνοποίησης είναι ένα μόριο DNA, π.χ. πλασμίδιο ή DNA φάγου, το οποίο μπορεί να αυτοδιπλασιάζεται ανεξάρτητα μέσα σε ένα κύτταρο-ξενιστή, όπως ένα βακτήριο
6.

Κλωνοποίηση είναι η κατασκευή μεγάλου αριθμού πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή οργανισμών, δηλαδή ενός κλώνου
7.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα που παράγονται από βακτήρια και ο φυσιολογικός τους ρόλος είναι να προστατεύουν τους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς από την εισβολή «ξένου» DNA
8.

Μία από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA είναι η EcoRI, η οποία κόβει κάθε αλυσίδα μεταξύ του G και του A (με κατεύθυνση 3΄→ 5΄) αφήνοντας μονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κομμένα άκρα
9.

Ανασυνδυασμένα πλασμίδια δημιουργούνται όταν το DNA του πλασμιδίου και αυτό του οργανισμού αναμειγνύονται και, επειδή έχουν συμπληρωματικά άκρα, ενώνονται μεταξύ τους με τη μεσολάβηση ενός ενζύμου, της DNA ελικάσης
10.

Μετασχηματισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα πλασμίδιο εισέρχεται σε ένα βακτήριο, αφού προηγουμένως τα τοιχώματα του βακτηρίου, με κατάλληλη κατεργασία, γίνουν παροδικά διαπερατά σε μακρομόρια
11.

Για να γίνει επιλογή ενός κλώνου που έχει ένα επιθυμητό γονίδιο από μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη, χρησιμοποιείται η διαδικασία της υβριδοποίησης
12.

Για να κατασκευαστεί μια cDNA βιβλιοθήκη, απομονώνεται το ολικό RNA από κύτταρα που εκφράζουν κάποιο γονίδιο και το RNA αυτό χρησιμοποιείται σαν καλούπι για τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής αλυσίδας DNA
13.

Αποδιάταξη ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία, αν επιδράσουμε στο DNA με κατάλληλες χημικές ουσίες ή με αύξηση της θερμοκρασίας, σπάζουν οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί μεταξύ των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων και οι δύο αλυσίδες αποχωρίζονται η μια από την άλλη
14.

Δύο μονόκλωνες συμπληρωματικές πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες, σε κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να επανασυνδεθούν. Στην ιδιότητα αυτή στηρίζεται η διαδικασία της κλωνοποίησης, που είναι η σύνδεση μονόκλωνων συμπληρωματικών πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων DNA ή συμπληρωματικών DNA-RNA
15.

Η διαδικασία της υβριδοποίησης ακολουθείται συχνά για την απομόνωση ενός συγκεκριμένου γονιδίου από μια cDNA βιβλιοθήκη
Loading...