Επαναληπτικό (εικόνες)

1.

Στη παρακάτω εικόνα εμφανίζονται κύτταρα
2.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τη φάση της
3.

Το παρακάτω κύτταρο είναι σωματικό ανθρώπινο. Τα χρωμοσώματα που διαθέτει σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι
4.

Το κύτταρο που απεικονίζεται στη παρακάτω εικόνα διαθέτει
5.

Η διαδικασία που απεικονίζεται στη παρακάτω εικόνα είναι η
6.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού, ο γαμέτης του οποίου διαθέτει 10 κεντρομερίδια. Στην εικόνα υπάρχουν
7.

Στη παρακάτω εικόνα υπάρχουν
8.

Το κύτταρο της εικόνα βρίσκεται στη
9.

Στην εικόνα απεικονίζονται κύτταρα οργανισμού ο οποίος διαθέτει σε κάθε του σωματικό κύτταρο στην μετάφαση 18 ινίδια DNA. Το κύτταρο που δίχνει το βέλος διαθέτει στη φάση που βρίσκεται
10.

Συγκρίνοντας τις φάσεις A και C το κύτταρο έχει
11.

Από τη παρακάτω εικόνα συμπεραίνουμε ότι
12.

Για τον παρακάτω οργανισμό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
13.

Στη παρακάτω εικόνα διακρείνονται
14.

Στο οργανίδιο της εικόνας
15.

Τα κύτταρα της εικόνας είναι βακτηριακά. Τα μόρια DNA στα δύο κύτταρα που διαιρούνται διαθέτουν
16.

Τα παρακάτω κύτταρα
17.

Με το φαινόμενο που περιγράφει η εικόνα
18.

Σε όλες τις παρακάτω φάσεις το κύτταρο
19.

Το παρακάτω άτομο
20.

Οι δύο οργανισμοί που απεικονίζονται στην εικόνα
Loading...