Ερειστικό σύστημα 2

1.

Πυρήνες οστέωσης εμφανίζονται σε όλα τα οστά.
2.

Η κάτω γνάθος είναι το μόνο κινητό οστό της κεφαλής.
3.

Οι ραφές του κρανίου είναι ιδιαίτερη κατηγορία συνάρθρωσης.
4.

Σε όλες τις διαρθρώσεις οι αρθρικές επιφάνειες είναι πάντα δύο.
5.

Ο πρώτος συνεχικός σπόνδυλος λέγεται άξονας.
6.

Ο σπογγώδης οστίτης ιστός περιέχει ινίδια κολλαγόνου.
7.

Στα οστά συμβαίνει συνεχής ανταλλαγή της ύλης.
8.

Ο οστίτης ιστός αποτελείται από περιόστεο, ενδόστεο και οστεοκύτταρα.
9.

Όλα τα οστά περιβάλλονται από περιόστεο.
10.

Οι οστεοκλάστες παράγουν μεσοκυττάρια ουσία.
11.

Τα βραχέα οστά εμφανίζουν την ίδια κατασκευή με τις επιφύσεις των μακρών οστών.
12.

Στον σπογγώδη οστίτη ιστό βρίσκονται σωλήνες του Havers.
13.

Το περιόστεο αποτελείται από οστίτη ιστό.
14.

Οι αρθρικοί χόνδροι περιέχουν ίνες κολλαγόνου.
15.

Ο οστίτης ιστός σχηματίζεται από ορισμένες θέσεις που ονομάζονται πυρήνες οστέωσης.
16.

Τα οστά δεν περιέχουν νεύρα.
17.

Η ανθεκτικότητα και η σκληρότητα των οστών καθορίζονται από τα άλατα.
18.

Οι οστεοβλάστες αποικοδομούν τον οστίτη ιστό.
19.

Κατά τη χονδρογενή οστέωση ο υμενώδης σκελετός αντικαθιστάται κατευθείαν από οστίτη ιστό.
20.

Ένα από τα κύρια μέρη μιας διάρθρωσης είναι οι επιχείλιοι χόνδροι.
21.

Η σπονδυλική στήλη αποτελεί ευθεία ράβδο.
22.

Η κροταφογναθική διάρθρωση βρίσκεται στο προσωπικό κρανίο.
Loading...