Ερωτήσεις Τύπου Σ-Λ

1.

Ο Griffith απέδειξε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό
2.

Στο πείραμα των Hershey και Chase μελετήθηκε ο κύκλος ζωής του φάγου Τ
3.

Στο πείραμα των Hershey και Chase, η ιχνηθέτηση των πρωτεϊνών έγινε με ραδιενεργό 32Ρ
4.

Οι δεσμοί υδρογόνου συμμετέχουν στη διατήρηση της δευτεροταγούς δομής του μορίου DNA
5.

Γονιδίωμα είναι το γενετικό υλικό του πυρήνα ενός κυττάρου
6.

Σε ένα κυκλικό DNA με μήκος 2.000 ζεύγη βάσεων οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί είναι 3.998
7.

Σε ένα βακτηριακό κύτταρο το κύριο μόριο DNA έχει μήκος 1mm
8.

Τα πλασμίδια αποτελούν το 1-2% του DNA του βακτηρίου
9.

Τα πλασμίδια έχουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά
10.

Στον ευκαρυωτικό πυρήνα εντοπίζονται πολλά γραμμικά και κυκλικά μόρια DNA
11.

Το γενετικό υλικό των κυττάρων μπορεί να είναι το DNA ή το RNA
12.

Τα βακτήρια είναι απλοειδή κύτταρα, γιατι το DNA τους έχει μία αλυσίδα
13.

Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο DNA υπάρχει μόνο στον πυρήνα του
14.

Τα νουκλεοσώματα είναι η βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης
15.

Σε έναν ανθρώπινο γαμέτη υπάρχουν 23 χρωμοσώματα
16.

Σε ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο υπάρχουν 46 χρωμοσώματα
17.

Αν στο σωματικό κύτταρο ενός οργανισμού υπάρχουν 2Ν χρωμοσώματα,τότε στο γαμέτη υπάρχουν Ν
18.

Τα ινίδια χρωματίνης αποτελούνται από δύο μόρια DNA ενωμένα στο κεντρομερίδιο
19.

Μια αδελφή χρωματίδα αποτελείται από δύο μόρια DNA
20.

Σε έναν ανθρώπινο καρυότυπο υπάρχουν 46 χρωμοσώματα και 46 μόρια DNA
21.

Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες είναι ημιαυτόνομα οργανίδια
22.

Το μιτοχονδριακό DNA μπορεί να είναι κυκλικό ή γραμμικό
23.

Σε ένα μιτοχόνδριο βρίσκονται μερικά αντίγραφα ενός μορίου DNA
24.

Το γενετικό υλικό των χλωροπλαστών  είναι κυκλικό,μονόκλωνο DNA
25.

Στο DNA ενός ιού οι αδενίνες δεν είναι πάντα ίσες με τις θυμίνες
26.

Σε ένα πλασμίδιο με μήκος 1.000 ζ.β., αν υπάρχουν 500 αδενίνες, θα υπάρχουν και 500 θυμίνες
27.

Σε ένα μόριο DNA με μήκος 1.000 ζ.β. DNA υπάρχουν 998 ή 1.000 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί ανάλογα με το αν είναι γραμμικό ή κυκλικό
28.

Αν στο γαμέτη ενός οργανισμού υπάρχουν 22  μόρια DNA, τότε στο σωματικό του κύτταρο υπάρχουν 22 ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων
29.

Στο DNA ενός ανθρώπινου μιτοχονδρίου οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί είναι ίσοι με τον αριθμό των νουκλεοτιδίων
30.

Το RNA γενετικό υλικό ενός ιού μπορεί να είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο
Loading...