Ηλεκτρονιακή δόμηση (Σ-Λ) 1

1.

Οι υποστιβάδες 3p και 4s είναι ενεργειακά ισοδύναμες.
2.

Για τις υποστιβάδες μιάς συγκεκριμένης στιβάδας, στο άτομο του υδρογόνου η ενέργεια τους αυξάνεται σύμφωνα με τη σειρά: s<p<d<f
3.

Στο άτομο του αζώτου (Ζ=7) περιέχονται στη θεμελιώδη κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια.
4.

Ένα άτομο μπορεί να περιέχει μονήρη ηλεκτρόνια μόνο στην εξωτερική του στιβάδα.
5.

Όταν σε ένα άτομο ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι άρτιος το άθροισμα των κβαντικών αριθμών spin είναι μηδέν.
6.

Η ηλεκτρονιακή δόμηση των πολυηλεκτρονιακών ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση γίνεται μόνο με βάση την απαγορευτική αρχή του Pauli.
7.

Για το άτομο του οξυγόνου (8Ο) στη θεμελιώδη κατάσταση η κατανομή των ηλεκτρονίων είναι: 1 s22s22px22py2
8.

Όταν ένα άτομο έχει δυο μονήρη ηλεκτρόνια στη υποστιβάδα 3p, στη θεμελιώδη κατάσταση, η δομή του είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη:

(↑)    (↑)            ( )
9.

Το στοιχείο X έχει στη θεμελιώδη κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια στη 3d υποστιβάδα. Ο μέγιστος δυνατός ατομικός αριθμός του X είναι 27.
10.

Ο 29Cu έχει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στη 3d υποστιβάδα.
11.

Κατά τον ιοντισμό του 26Fe προκύπτει το ιόν 26Fe2+ που έχει ηλεκτρονιακή δομή στη θεμελιώδη κατάσταση:

1s22s22p63s23p63d44s2

 
12.

Οι ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων: 19Κ, 80, 20Ca και 7Ν είναι οι εξής στη θεμελιώδη κατάσταση:

19Κ: 1s22s22p63s23p63d1

80: (↑ ↓)     (↑ ↓)    (↑ ↑)  (↑) (↑)

1s          2s               2p

20Ca:1s22s22p63s23p6

7N:  (↓↑)   (↓↑)    (↑) (↑) (↓)

1s      2s           2p

 
13.

Ένα χημικό στοιχείο ανήκει στο τομέα s του Π.Π. όταν είναι συμπληρωμένες όλες οι υποστιβάδες του.
14.

Τα στοιχεία του τομέα p του Π.Π. κατανέμονται σε έξι ομάδες.
15.

Όλα τα ευγενή αέρια έχουν δομή εξωτερικής στιβάδας ns2np6.
16.

Όλα τα χημικά στοιχεία με δομή εξωτερικής στιβάδας ns1 είναι αλκάλια.
17.

Στον τομέα p περιέχονται μόνο αμέταλλα.
18.

Οι τομείς s, p περιέχουν όλες τις κύριες ομάδες του περιοδικού πίνακα.
19.

Κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση των στοιχείων μετάπτωσης, το τελευταίο ηλεκτρόνιο τοποθετείται στη προτελευταία (n-1)d υποστιβάδα, ενώ η ns υποστιβάδα είναι σχεδόν σε όλα συμπληρωμένη.
20.

Αν το άτομο ενός στοιχείου Σ διαθέτει στη εξωτερική στιβάδα ένα μόνο ηλεκτρονιακό ζεύγος, τότε το στοιχείο Σ ανήκει στον sτομέα του Π.Π.
Loading...