Ηλεκτρονιακή δόμηση (Σ-Λ) 2

1.

Το στοιχείο Σ με ηλεκτρονιακή δομή: [Ne]3s23p5 έχει ατομικό αριθμό 57.
2.

Το 25Μn ανήκει στο d τομέα του Π.Π
3.

To 24Cr ανήκει στο τομέα d του Π.Π. και έχει έξι μονήρη ηλεκτρόνια.
4.

Στοιχείο με ηλεκτρονιακή δομή (n-1)d2ns2 ανήκει στη 2η ομάδα του Π.Π.
5.

Τα άτομα των στοιχείων της 16ης ομάδας του Π.Π. στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν συνολικό άθροισμα κβαντικών αριθμών του spin, ίσο με μηδέν.
6.

Τα στοιχεία του τομέα f ανήκουν στην 3η ομάδα του περιοδικού πίνακα.
7.

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου καθορίζει τον αριθμό της περιόδου, στην οποία ανήκει το στοιχείο.
8.

Στοιχείο που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p3, ανήκει στην ομάδα 13 (ΙΙΙΑ) του περιοδικού πίνακα.
9.

Στοιχεία μετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαμβάνουν τον τομέα d του περιοδικού πίνακα.
10.

Το Να2Ο είναι ιοντική ένωση ενώ το SΟ3 μοριακή και εμφανίζουν βασικό και όξινο χαρακτήρα αντίστοιχα.
11.

Η τρίτη περίοδος περιλαμβάνει στοιχεία που ανήκουν στους τομείς s, p, d.
12.

Το στοιχείο με ατομικό αριθμό 30 ανήκει στον τομέα s του περιοδικού ττίνακα.
13.

Αν στο άτομο του στοιχείου Σ ττεριέχονται επτά ηλεκτρόνια που χαρακτηρίζονται από κύριο κβαντικό αριθμό n = 3 τότε το Σ ανήκει στα αλογόνα.
14.

Αν το τελευταίο ηλεκτρόνιο στο άτομο ενός στοιχείου, στη θεμελιώδη κατάσταση, τοποθετείται σε υποστιβάδα με κύριο κβαντικό αριθμό n=3 τότε το στοιχείο ανήκει στη τρίτη περίοδο του περιοδικού πίνακα.
Loading...